BESTEM VANDKVALITETEN

Vandkvalitet af overfladevand er vigtig at kende, især når vi arbejder med håndtering af regnvand i blå/grønne løsninger. Her videregiver KLIKOVAND gode råd til at afgrænse og bestemme forureningskilderne og dermed få en viden om overfladevandets kvalitet for det aktuelle område. Desuden præsenterer vi erfaringer med nedsivning fra zinktagrender og nedløb.

De mange gode råd er en opsamling af de erfaringer og den viden, som blev delt på stormødet i Vand i Byer 3. november 2016. Præsentationer fra mødet kan findes her >

Hvilke faktorer skal vurderes?

Vandkvaliteten er afhængig er følgende faktorer:

  • Overflader
  • Oplande
  • Regnintensitet
  • Tidsperiode mellem regnhændelserne

Disse faktorer er med til at gøre det svært at bestemme vandkvaliteten for overfladevandet. Undersøgelsen af overflader og oplande omhandler blandt andet materialevalg og aktiviteterne i området. For eksempel kan to umiddelbart sammenlignelige villakvarterer give forskellig vandkvalitet, hvis der eksempelvis er forskel i valg af tagrender. Vandkvaliteten er også afhængig af mængden af regnvand, der falder, og af tidsperioden mellem regnhændelserne. Hvis der for eksempel er er gået lang tid, siden det sidst regnede, ligger der endnu mere skidt på tag- og vejarealer, end hvis det næsten lige har regnet.

Det anbefales, at der foretages målinger over en længere periode for at bestemme vandkvaliteten fra et givet område, da der kan potentielt kan være store udsving i målingerne afhængig af tidspunktet på dagen og mellem årstider.

Ved afledning til recipient skal man, som ved andre udledningstilladelser, også tage hensyn til hydraulisk kapacitet af vandløb eller sø.

Identificér forureningskilderne

Forureningskilder for et aktuelt område kan vurderes ved følgende trin:

  1. Brug screeningsværktøjet regnvandskvalitet.dk til at identificere de kritiske parametre. Det er et excel-regneark med information om overfladetyper og regnvandskvalitet, der beregner de vægtede teoretiske koncentrationer for alle parametre for det aktuelle område. De teoretiske koncentrationer sammenholdes med miljøkvalitetskrav, grundvandskvalitetskriterier og aktuelle fortyndingsforhold. Det kan give inputs til beslutningsgrundlag i planlægningsfasen for håndtering af overfladeafstrømningen.
  2. Brug fx Google Earth til at studere det aktuelle område for overflader og oplande og kvalificere resultaterne fra regnvandskvalitet.dk. Her kan kigges efter tagoverflader, tagrender, kritiske oplande som fx industriområder m.v.
  3. Gå en tur i det aktuelle område, evt. sammen med lokale, for at få viden om brugen af området fx i forhold til trafikken, hvor vandet samler sig m.v.

På baggrund af disse trin kan der skabes et overblik over forureningskilderne i det aktuelle område og dermed arbejde videre med hvilke rensemetoder, der er relevante, og hvilke udledningstilladelser der skal eventuelt gives. Det er kun hverdagsregn, som skal renses. Skybrudsregn vurderes at være praktisk umuligt at rense inden udledning, og der gives ikke udledningstilladelse til det. Det vurderes også, at den miljømæssige påvirkning vil være begrænset, da det sker så sjældent.

Erfaring med nedsivning fra zink tagrender og nedløb

Københavns Kommune har besluttet, at nedsivning fra faskine af regnvand fra mindre tage (fx villatage) med tagrender og nedløb af zink kan tillades.

Studier har vist, at den opløste zink i regnvandet binder sig til lerede jorde omkring nedsivningspunktet (faskinen), men at udbredelsen af forureningen er beskeden, og at risikoen for, at opløst zink vil påvirke grundvandet, er ubetydelig. Københavns Kommune vurderer, at den bundne zink i jorden ikke er til fare for organismer, da zink på bunden form ikke kan optages af organismer.

Foreløbig giver Københavns Kommune kun tilladelse til nedsivning af tagvand fra mindre tage (typisk 150-200 m2), og kun hvis jorden er leret (typisk moræneler). Der indføres et vilkår i tilladelsen om, at jorden omkring faskinen skal fjernes (20 cm under bunden og 20 cm halvt op af siderne), når faskinen nedlægges eller udskiftes. Jorden skal bortskaffes efter gældende regler om forurenet jord.

Efterfølgende har kommunerne København, Gentofte og Gladsaxe udvekslet ideen om at lægge et signalnet i en afstand af 20 cm rundt om faskinen for at synliggøre udbredelsen af zinkbelastet jord. Kommunerne har taget brugen af signalnettet til sig. Gladsaxe Kommune har ændret praksis for nedsivning fra store tagflader, således at signalnettet indgår i det tekniske anlæg, og den første tilladelse er givet.

Del dine erfaringer med Task Force

Hvis I sidder med gode erfaringer eller viden inden for vandkvalitet, så skriv til os Bente Villumsen benvil@gladsaxe.dk eller Merle Enghoff metila@gladsaxe.dk, så vil vi sørge for at formidle det.

Udledningstilladelser

Hvilke vilkår kan der sættes i udledningstilladelser og hvilke overvejelser skal der gøres? Dette blev diskuteret på KLIKOVANDs temadag 24. november 2016 om: Hvor kan vi lede regnvandet hen uden at skade naturen? Se opsamlingen og slides fra dagen >.