VÆRKTØJER OG PROCES

KLIKOVAND udarbejder og samler værktøjer, der kan hjælpe kommuner og vandselskaber til helhedsorienteret, effektiv og økonomisk klimatilpasning.

Cost-benefit-analyser – hvorfor, hvornår og hvordan

Cost-benefit-analyser bliver af mange kommuner og forsyninger anvendt til at vurdere klimatilpasningsprojekter. KLIKOVAND har derfor fået COWIs hjælp til at få udarbejdet en vejledning i cost-benefit-analyser.

Den gennemgår indholdet og opbygningen af cost-benefit-analyser og giver en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på, når man udarbejder cost-benefit-analyser.

Fokus i notatet er på cost-benefit-analyser for skybrudsprojekter, men metoden er i store træk den samme for stormflodsprojekter. Et afsnit i vejledningen forklarer, hvordan de adskiller sig fra hinanden.

Vejledningen findes i to versioner, en der egner sig til print og en, der egner sig til at navigere i på skærmen. Indholdet er det samme.

Læs mere her>, eller hent begge versioner herunder:

Introduktion til cost-benefit-analyser for skybrudsprojekter_print

Introduktion til cost-benefit-analyser for skybrudsprojekter_web


Evaluering af merværdi

KLIKOVAND og Orbicon har udviklet et evalueringsværktøj, hvor der sættes fokus på merværdi i klimatilpasningsprojekter. Med evalueringsværktøjet vil vi gøre det lettere at evaluere og formidle resultaterne af de blå og grønne klimatilpasningsprojekter og ikke mindst sætte fokus på merværdi. Vi tror også, at værktøjet kan være med til at styrke jeres argumentationen over for politikere og borgere m.fl., fordi I kan demonstrere merværdien i jeres projekter.

Værktøjet bygger på vurderinger og har derfor et meget lille krav til data. Samtidig er det let at bruge og kan på få timer give et overblik over, hvilke værdier projektet bidrager med. Læs mere om værktøjet og hent excel-arket her >


Myndighedsbehandling af projekter

Klimatilpasningsprojekter er ofte komplekse og omfatter mange forskellige fagområder og tilsvarende mange dele af lovgivningen. KLIKOVAND giver en håndsrækning med overblikket.

Tjekliste for LAR-projekter

Der er mange ting, der skal tjekkes, inden kommunen kan give tilladelse til et LAR-projekt. KLIKOVAND har i 2016 udarbejdet en tjekliste, som hjælper med at huske de mange ting, der skal undersøges – lige fra jordbundsforhold over brandforhold til drift af anlægget. Hent tjekliste for LAR-projekter som pdf her >

Overblik over lovgivningen

KLIKOVAND har i 2016 udarbejdet en liste over relevant lovgivning i forbindelse med myndighedsbehandling. Den finder du her >

Vilkår i udledningstilladelser

KLIKOVAND har fået Orbicon til at se på de stillede vilkår i en række udledningstilladelser for regnvand. KLIKOVAND har på den baggrund udarbejdet en sammenstilling, som forhåbentlig kan bruges som inspiration. Det er ikke en facitliste, men blot en sammenskrivning af alle de forskellige vilkår, der er fundet – hvoraf kun en lille del vil være relevant i det konkrete tilfælde.

Hent samling af vilkår fra udledningstilladelser til overfladevand fra klimatilpasningsprojekter (pdf) >

LAR-grænseværdier og anbefalinger

Miljøsamarbejdet i de nordsjællandske kommuner, Milsam, har i 2015 fået udarbejdet et fællesnotat om grænseværdier i forbindelse med LAR anlæg.  Notatet giver overblik og oversigter over kilder, stoffer og recipienter og kommer med forslag til specifikke krav, der kan stilles i en tilladelse. Desuden er der en oversigt over administrative begrænsninger og endelig eksempler på tilladelser mv. Find notatet her >


Klimatilpasning i planlægningen

Procedure for klimatilpasning i lokalplaner for ny by

Skanderborg Kommune har udarbejdet en procedure for klimatilpasning ved lokalplanlægning af ikke bebyggede områder. Vi har fået lov til at dele dokumentet, som kan være til inspiration for andre kommuner, der skal i gang med tilsvarende opgaver. Find procedure for klimatilpasning ved lokalplanlægning af ikke bebyggede områder her >

Afløbskoefficient eller befæstelsesgrad?

Afstrømningen af regnvand fra byområder kan reguleres ved at fastsætte en afløbskoefficient i spildevandsplanen med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, eller ved at fastsætte en maksimal befæstelsesgrad i lokalplanen med hjemmel i Planloven. Task Force har flere gange mødt spørgsmål om, hvordan disse to spiller sammen, så vi har spurgt Miljøstyrelsen. Se svaret her >


Erfaringsbank

Den regionale Task Force for Klimatilpasning arbejder sammen med kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen og indsamler løbende erfaringer og gode råd, som andre kan have glæde af. På denne side samler vi løbende erfaringer og tilføjer links til nye værktøjer.

Guldkorn

Erfaringerne fra kommuner og vandselskaber omfatter alt fra borgerinddragelse og formidling til lokalplaner og drift af blå/grønne løsninger. Find listen med samlede guldkorn her >


Kommune, inviter din grundejerforening til workshop i klimatilpasning

Der er stort potentiale for klimatilpasning på private grunde, men det er ofte en stor udfordring for grundejerforeninger at komme i gang med et klimatilpasningsprojekt.

NIRAS har på foranledning af Task Forcen, Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension udviklet en proces, der guider grundejerforeninger igennem deres eget klimatilpasningsprojekt. Læs mere her >


Klimatilpasning på vej

Vejarealer er ofte i spil, når der skal klimatilpasses. Vand, der falder på vejen skal håndteres, og i nogle tilfælde bruges vejene også til afledning, forsinkelse og eventuelt nedsivning af vand fra andre arealer. Vi har samlet nogle værktøjer til arbejdet med klimatilpasning på veje:

  • Procesplan for klimatilpasning på veje med oplæg til inddragelse af forskellige fagligheder
  • Vejen til klimatilpasning – et hæfte, der formidler krav og hensyn på veje til alle, der laver klimatilpasning
  • Vis vejen frem – katalog med 10 eksempler på klimatilpasningsløsninger på veje, der kan ses i hovedstadsregionen

Find værktøjer til klimatilpasning på veje her >


Bestem regnvandets kvalitet

Vandkvalitet af overfladevand er vigtig at kende, især når vi arbejder med håndtering af regnvand i blå/grønne løsninger. KLIKOVAND videregiver gode råd til at afgrænse og bestemme forureningskilderne og dermed få en viden om overfladevandets kvalitet for det aktuelle område. Desuden præsenterer vi erfaringer med nedsivning fra zinktagrender og nedløb.

Læs  mere om bestemmelse af regnvandskvalitet her >


LAR-beregner online

Spildevandskomiteens regneark fås nu som online beregner. Den er nem og brugervenlig og skulle give samma resultater som regnearket.

Find LAR-beregneren online her >


Mulighedskatalog for grønne regnvandsløsninger

HOFOR har samlet viden og erfaringer om grønne regnvandsløsninger i en værktøjskasse med beskrivelse af anvendelse og proces for en lang række forskellige løsninger. Kataloget præsenterer forskellige løsninger, som HOFOR har anvendt, og vurderer deres muligheder, fordele og ulemper. Læs også om valg og kombination af løsningerne – og om ret og pligt med hensyn til anlæg og drift. Afslutningsvis er der links til gode eksempler i København og omegn.

Find HOFORs mulighedskatalog for grønne regnvandsløsninger (2016) her >


Geofysisk kortlægning af nedsivningspotentiale

ATV Jord & Grundvand holdt den 5. april 2017 et gå-hjem-møde om, hvordan geofysiske metoder kan indgå i kortlægningen af nedsivningspotentiale, når man planlægger at etablere LAR. Vi har fået lov til at dele præsentationerne fra mødet.

Find præsentationerne her: Kortlægning af nedsivningspotentiale med geofysiske metoder >


Greenspots guidelines

KLIKOVAND har i 2015 udgivet en guideline til klimatilpasning i blå-grønne områder. Guidelines giver idéer til, hvordan projekter kan organiseres og udvikles fra idé til projekt og konkrete forslag til brugen af GIS-kort i beslutnings- og kommunikationsprocessen.
Download greenspots guidelines her >

I bilagene finder du detaljerede eksempler på de omtalte kort.
Download her >


Modelvalg til risikokortlægning

Til brug for klimatilpasningsplanen skal kommunerne foretage risikokortlægning. Kortlægningen kan udføres på forskellige niveauer og med forskellig indsats og udbytte. KLIKOVAND har i 2014 fået udarbejdet 2 matricer, som bidrager til et overblik over forskellige typer af modeller, der kan bruges i forbindelse med risikokortlægningen.
Find matricer til modelvalg her >