Kommunalt ansvar ved oversvømmelse af privat ejendom

Furesø Kommune har fået en henvendelse fra en borger, der ønsker kommunens hjælp til at sikre sin grund mod oversvømmelse.

Kommunen har rettet henvendelse til Horten for at få afklaret juraen omkring borgerens henvendelse og generelt om sine handlemuligheder på privat grund.

Læs her et kort resume af den konkrete sag med uddrag af sammenfatningen af den juridiske udredning. Følg linket nederst på siden her for at læse hele notatet fra HORTEN.

Baggrund for notatet

Borgerens grund støder op til et grønt areal, som er ejet af en grundejerforening. Det grønne areal grænser op til et moseområde, langs hvilket der løber en å.

Borgerens grund er truet af oversvømmelse af både regnvand, grundvand og mose og vandløb.

Åen løber både gennem Ballerup og Furesø kommuner.

Notat om kommunalt ansvar ved oversvømmelse af privat ejendom

Horten har udarbejdet et notat med svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilket ansvar har en kommune i forhold til oversvømmelse på privat grund, når
    • vandet stammer fra offentligt vejareal, i situationer hvor vejbrøndene er fyldte med vand
    • vandet stammer fra offentligt vandløb eller mose, hvor regulativ og kendelser er overholdt
    • der er tale om opstigende grundvand
  • Har en kommune et særligt ansvar for oversvømmelser på privat grund, når der er tale om en grund, der er udstykket og solgt af kommunen for mange år siden?
  • I hvilket omfang har en kommune mulighed for at hjælpe borgere, der har gentagne problemer med oversvømmelser på privat grund i tilsvarende situationer?
  • Hvilket konkret ansvar og råderum har Furesø Kommune i forhold til at afhjælpe oversvømmelse af Ejendommene 1 og 2? Grundene er solgt til beboelse for mange år siden – giver dette kommunen et særligt ansvar? Herunder om det er muligt at købe boligerne.

I sammenfatningen af udredningen skriver Horten blandt andet at:

”De kommunale opgaver og udgifter er enten reguleret i skreven lov eller i tilsynspraksis om kommunalfuldmagtsreglerne.”

I skreven lov er vandløbsloven relevant, som det fremgår af sammenfatningen:

”Det er vores vurdering, at der i medfør af vandløbslovens regler om regulering er hjemmel til, at vandløbsmyndigheden udfører og regulerer Møllemosen/Jonstrup Å, således at de konkret nævnte ejendomme sikres mod oversvømmelse herfra. Imidlertid er vandløbsmyndigheden for Møllemosen og for en del af Jonstrup Å delt mellem Ballerup og Furesø kommuner. Vandløbsloven giver alene mulighed for, at Furesø Kommune beslutter vandløbsregulering og afholder udgifter i de områder, hvor Furesø Kommune er vandløbsmyndighed.”

Om kommunalfuldmagtens bestemmelser skriver Horten:

”For så vidt angår kommunalfuldmagten er det vores vurdering, at kommunalfuldmagten ikke giver mulighed for, at Furesø Kommune kan afhjælpe oversvømmelsestruslen for de konkret nævnte ejendomme, fordi der ikke ses at være en særlig kommunal fælles interesse i afhjælpning af enkelte borgeres oversvømmelsesproblemer.”

Om kommunens erstatningsansvar skriver Horten:

”Det er endvidere vores vurdering, at kommunen ikke ifalder ansvar for at have solgt ejendommene for flere årtier siden, idet erstatningsbetingelserne ikke er opfyldte. Havde kommunen derimod solgt ejendommene for nylig, vel vidende at der er en oversvømmelsestrussel, ville kommunen højst sandsynligt kunne blive erstatningsansvarlig herfor.”

Kommunen som myndighed for veje og vandløb:

”Afslutningsvis vurderer vi, at kommunen kan være ansvarlig for oversvømmelser på grundejers ejendom, hvis Furesø Kommune som vejmyndighed eller vandløbsmyndighed ikke vedligeholder veje og vandløb som foreskrevet. Det kræver dog, at Furesø Kommune er myndighed, og ikke nabokommunen Ballerup.”

”Samlet er det Hortens vurdering, at vandløbslovens bestemmelser om vandløbsregulering kan anvendes til at afhjælpe oversvømmelsesproblemet for konkrete ejendomme, hvis løsningen kan omfattes af vandløbsregulering og er beliggende i den del af vandløbet, som Furesø Kommune er vandløbsmyndighed for. I denne forbindelse kan Furesø Kommune beslutte at afholde udgifterne til reguleringen, jf. vandløbslovens § 24, stk. 2.”

Find notat om ansvar her >

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Furesø Kommune

Leverance: Juridisk notat. Horten advokatpartnerselskab. November 2017.

Hvorfor bidrog Task Forcen til projektet

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.