Få nyheder om KLIKOVANDs projekter og arrangementer direkte i din indbakke hver måned. Skriv dig op til vores nyhedsbrev her:

PROJEKTER

>>PROJEKTER

TASK FORCE PROJEKTER

Task Forcen hjælper kommuner, forsyninger og regionens hospitaler med at komme fra plan til handling i klimatilpasning. Læs her om de projekter, som vi har været engageret i.

Drejebog giver fælles retningslinjer for borgerinddragelse

Gentofte Kommune: Borgerinddragelse i projekter med klimatilpasning (2018)

Hvordan inddrages borgerne i klimatilpasningsprojekter, så det gavner projektets proces og endelige gennemførelse – også når projektets rammer er defineret på forhånd? Det giver dette projekt i Gentofte Kommune svaret på.

Læs mere om projektet og hent den drejebog der blev lavet som værktøj til kommunens projektledere, som skal inddrage borgere og interessenter i projekter med klimatilpasning her >

Merværdi opstår i dialogen med borgerne

Hvidovre Kommune: Borgerinddragelsesproces og udarbejdelse af konkretiseringsplan og drejebog for området: Strandøre (2017)

Hvidovre Kommune satser på klimatilpasning i dialog med borgerne. I Strandøre danner en innovativ borgerinddragelsesproces baggrund for den konkretiseringsplan, kommunen har fået udarbejdet med hjælp fra Task Forcen.

Læs mere om projektets forløb, læringer og hent leverancerne her >

Opbyg erfaringer via et pilotprojekt

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør: Pilotprojekt Hestemøllestræde (2018)

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har fået hjælp til at komme i gang med klimatilpasningsindsatsen i Helsingør bykerne. Et forprojekt med Task Forcen har givet kommunen et anlægsoverslag over gennemførelsen af pilotprojektet: ”Hestemøllestræde” samt gjort kommunen klogere på hvilke aktiviteter, der skal gennemføres frem til detailprojekteringen. Processen har samtidig vist de mange fordele ved at starte med et pilotprojekt på tværs af kommune og forsyning.

Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Interessentinddragelse: Hvem, hvornår og hvordan?

Københavns Kommune, HOFOR, Frederiksberg Kommune og Forsyning: Interessentinddragelse i Grøndalsparken (2017)

Klimatilpasningsprojekter, skybrudsprojekter og mange andre typer projekter involverer ofte både borgere og andre, og måske meget forskellige, interessenter. I Grøndalsparken arbejder Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, HOFOR og Frederiksberg Kommune på en løsning, der kan håndtere skybrudsvand i parken. Det er en lille park med mange og forskellige brugere og interessenter. Task Forcen gik ind i projektet og fik udviklet en procesplan og et tilhørende metodekatalog til brug for projektets interessentanalyse og borgerinddragelse. Produkterne er generelle og derfor også anvendelige for andre projekter.

Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Kommunalt ansvar ved oversvømmelse af privat ejendom

Furesø Kommune: Juridisk udredning om kommunalt ansvar ved oversvømmelse af privat ejendom (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Furesø Kommune har fået en henvendelse fra en borger, der ønsker kommunens hjælp til at sikre sin grund mod oversvømmelse. Horten advokatpartnerselskab har set på sagen og afklaret juraen omkring borgerens henvendelse og kommunens generelle handlemuligheder på privat grund. Læs her et kort resume af den konkrete sag med uddrag af sammenfatningen af den juridiske udredning.

Find notatet som pdf her >.

Tværfaglighed på vej i Herlev

Herlev Kommune: Gammel Klausdalsbrovej (2017)

Hvilke muligheder er der, når man vil løse problemer med regnvand, der samler sig langs vejen og skaber oversvømmelser, og samtidig skabe bedre forhold for bløde trafikanter? Det var opgaven, da Herlev Kommune fik udarbejdet et katalog med forslag til løsninger for en strækning på Gammel Klausdalsbrovej. Task Forcen så det som en mulighed for at få beskrevet forskellige løsningsmuligheder med anlægsoverslag og forudsætninger for gennemførelse, der også kunne være til inspiration for andre.

Læs mere om projektet her >

“En pæn grøft” – dialog, samskabelse og forventningsafstemning i Kokkedal

Fredensborg Kommune: Hvedevænget (2017)

Regnvand løb ned i en rækkehusbebyggelse fra en kommunal støjvold og fik Fredensborg Kommune til at igangsætte et projekt om alternativ håndtering af vandet. Det lille projekt resulterede i en vigtig pointe: Ved at lægge 40 % oven i budgettet kan dimensioneringen øges fra en 1-årshændelse til en 100-årshændelse. Desuden satte evalueringen  af projektet fokus på, hvor vigtigt det er at afstemme forventninger mellem parterne i opstarten af projektet.

Læs mere om projektet her >

 

Sikring af Hillerød mod oversvømmelse i forbindelse med byfornyelse

Hillerød Kommune: Ansvar for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Hillerød Kommune har i forbindelse med planlægningen af den nye bydel Favrholm udfordringer med at håndtere regnvand. Der er begrænsede muligheder for nedsivning, og vandløbene er hydraulisk belastede. Kommunen har fået udarbejdet et juridisk notat, der afklarer ansvaret for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse. Læs mere her >, eller find notatet som pdf her >.

Klimatilpasning i et beskyttet kulturmiljø i Helsingør

Helsingør Kommune: Handlingsplan for Helsingør bykerne (2017)

Vejbelægningerne trænger til udskiftning i Helsingør bykerne, og i den forbindelse ønsker Helsingør Kommune at integrere klimatilpasningsløsninger og sikre bykernen mod fremtidens kraftigere regn. Et forprojekt med Task Forcen har givet kommunen en procesplan for, hvordan klimatilpasningsprojektet igangsættes og køres samt en handlingsplan med blandt andet principløsninger og oplæg til serviceniveau for skybrudssikring.

Læs mere om projektet her >

Forpligtelser i forhold til dræn

Furesø Kommune: Juridisk udredning om forpligtelser i forhold til dræn (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Et villakvarter i Værløse er blevet drænet i forbindelse med udstykningen for mere end 50 år siden, og vand fra dræn og småsøer ledes flere steder til fælleskloak. Længere nede på samme kloaksystem er forsyningen i gang med at afkoble regnvand, men vand fra Blomsterkvarteret får bassiner til at løbe over ved kraftig regn.

Furesø Kommune har fået gennemgået juraen af Horten, som har udarbejdet et notat, der berører en række generelle problemstillinger i forhold til at placere ansvar for uvedkommende vand. Læs mere her >.

Find notatet som pdf her >.

Tilbageholdelse af vand kan ikke betale sig i Nive Å-systemet

Fredensborg Kommune: Tilbageholdelse af vand i Nive Å-systemet (2016-2017)

Ved store nedbørshændelser er kapaciteten presset i den nederste del af Nive Å, hvor Usserød Å også bidrager med vand. Et forprojekt har vist, at det ikke kan betale sig at tilbageholde vand længere oppe i systemet for at undgå oversvømmelser, da problemet kan løses enklere og bedre med små diger. Projektet belyser samtidig oversvømmelsesrisici ved stormflod og behov for sikring af rensningsanlægget.

Læs mere om projektet og se resultaterne her >

Klimatilpasning integreret i byudvikling centralt i byen

Helsingør Kommune og Forsyning: Klimatilpasning af Svingelport (2016)

Et areal centralt i Helsingør, tæt på havnen og banen, skal byudvikles, og klimatilpasning skal tænkes ind fra starten. Der skal blandt andet tages hensyn til bevaringsværdige og fredede bygninger og jordforurening. I løbet af en kort afklaringsfase blev opgaven defineret, og kommune og forsyning løser den selv.

Hvor kan regnvandet tilbageholdes ved byudvikling?

Hillerød Kommune og Forsyning: Favrholm – nyt regionshospital og byudvikling (2016)

Region Hovedstadens nye hospital i Nordsjælland er placeret i Favrholm i den sydlige udkant af Hillerød, hvor en helt ny bydel skabes i et naturskønt område med nem adgang fra store indfaldsveje og en helt ny S-togsstation. Håndteringen af regnvand i området byder imidlertid på vanskelige udfordringer, som Task Forcen har hjulpet med at sætte fokus på.

Læs om Favrholm her >

Kystbeskyttelse giver udfordringer for formidlingen

Nordkystens Fremtid – samarbejde om kystbeskyttelse (2016)

Task Forcens facilitering af arbejdsmøder med medarbejdere fra tre kommuner resulterede i en kommunikationsplan for Nordkystens Fremtid.

Læs om Nordkystens Fremtid her >

PROJEKTER I GANG

Task Forcen er p.t. i gang med flere projekter.

Find listen med aktuelle projekter her >

AKTUELT

Læs aktuelle nyheder fra Task Forcen her:

Nyt forskningsprojekt gør os klogere på skader efter oversvømmelser

Når vi investerer i klimatilpasning og bestemmer sikringsniveau er cost-benefit-analyser den metode vi oftest tyr til. Men vores viden om [...]

14. september 2018|

Nyt hold i Task Forcen

Der er kommet nye kræfter til KLIKOVANDs regionale Task Force for klimatilpasning. Signe Boelsmand og Jens Stærdahl løber videre med [...]

13. september 2018|

JURIDISKE NOTATER

Task Forcen har i samarbejde med forskellige kommuner og forsyninger fået udarbejdet juridiske udredninger om ansvar i forbindelse med klimatilpasning.

Find Task Forcens juridiske udredninger her >