Fokusmøde med Tårnby Forsyning, 23. november 2017

Kontaktperson i Tårnby Forsyning: Trine Vig Lauritsen

Prioriteringspyramide for klimatilpasning

Amager er flad og leret, så nedsivning er som regel ikke en mulighed. Derfor er forsinkelse, fordampning og afledning på overfladen de vigtigste greb i klimatilpasningen i Tårnby. Kun Vestamager er separatkloakeret, Tårnby er stadig fælleskloakeret.

Forsyningen arbejder ud fra et indsatshierarki prioriteringspyramide: 1) Begræns klimaforandringer (mindsk CO2 udledning) 2)Fjerne belægninger hvor det er muligt, 3) LUR: Lokal Udnyttelse af Regnvand, 4) LAR aflede regnvandet (kloakledning bliver fx til et linjedræn), og 5) Det som ikke kan håndteres på anden måde, ledes til rensning på renseanlægget.

Aftenskole og klimagudstjeneste

Tårnby Forsyning vil gerne formidle klimatilpasning og vandhåndtering til borgerne i Tårnby, og derfor har der flere gange været afholdt kursus hos AOF med rundvisning på vandværk og renseanlæg, fremvisning af forsyningens regnbede og information om klimatilpasning. Desuden har den lokale kirke afholdt klimagudstjeneste, hvor der blev fortalt om klimaforandringer og klimatilpasning.

Klimatilpasning af Kastrup Havn

Forsyningen fandt ud af, at ved store nedbørshændelser var hele kapaciteten i indløbet til rensningsanlægget optaget af regnvand fra Kastrup Havns opland. Derfor blev en separering sat i gang, hvor regnvandet hovedsagelig ledes direkte til Øresund. Desuden er flisebelægninger flere steder blevet erstattet af græsarealer. Dette er lykkedes, selvom arealet er registreret som svagt forurenet. I alt er der afkoblet 60.000 m² fra fælleskloakken. En artikel om dette er på vej i Teknik & Miljø.

Muligheder i boldbaner og grønne tage

Strategien for klimatilpasning i Tårnby er i høj grad at udnytte de arealer, der er til rådighed, til forsinkelse og fordampning. Travbaneparken og området ved Kastrupgård Skole er valgt ud, fordi der er boldbaner og andre grønne arealer, der kan inddrages i overfladeløsninger. Desuden planlægges grønne tage, som kan øge fordampningen.