Fokusmøde med Herlev Kommune og HOFOR, 2. juni 2016

Kontaktperson i Herlev Kommune: Lise Jacobsen

Integrering af tværkommunale løsninger med lokale løsninger

Klimatilpasning er et vigtigt element i kommunens arbejde. Derfor bruges der tid og tanker på, hvordan klimatilpasningsindsatserne vedrørende Harrestrup Å og Kagså bedst kan integreres med klimatilpasningsløsninger inden for kommunegrænsen. Kommunen har et klart overblik ud fra deres prioriteringskriterier for risikoområderne, hvor der skal sættes ind. Hvor kriterier som bl.a. fælleskloakerede områder og vandplankrav har bidraget til udpegning af risikoområderne i kommunen.

Skybrudsplan – hvordan skal den gribes an?

Kommunen skal have lavet en skybrudsplan som et planlægningsværktøj til den fremtidige håndtering af regnvand. Men hvordan udarbejdes planen, så den får en bred forankring internt i kommunen og samtidig er et konkret værktøj til bl.a. prioritering og placering af mulige blå/grønne løsninger.

Bygherrer har ikke fokus på klimatilpasning

Kommunens oplever, at klimatilpasningstiltag ikke er indtænkt fra start hos bygherrer, specielt når der er tale om developere. Afløbskoefficienten er i flere tilfælde kommunens eneste værktøj til at sætte krav til håndteringen af regnvandet. Kommunen savner nogle redskaber til at få en god dialog med bygherre, så klimatilpasning i højere grad indarbejdes i projekterne.

Herlev Hospital – klimatilpasning og rensning af spildevand integreres i udbygningen

Hospitalet er i gang med en udvidelse og laver samtidig parkeringspladser med grøfter og grønne områder til håndtering af regnvand. Det giver lokal regnvandshåndtering og pårørende og patienter noget grønt at se på. Derudover er hospitalet, kommunen og Danfoss gået sammen om en rensningsløsning af hospitalets spildevand, heri også medicinrester, så det rensede spildevand kan udledes til Kagså. Hospitalet sparer udgifter til det almene rensningsanlæg, kommunen får en bedre vandføring i vandløbet og Danfoss får forretningsudviklet renseteknik.

Kloakering eller anden håndtering af vejvand Gammel Klausdalsbrovej

Kommunen vil også gerne i gang med et projekt på Gl. Klausdalsbrovej, hvor der er problemer med, at vejvand løber ind på matriklerne i et kolonihavekvarter. Kommunen vil derfor gerne se på, om der kunne laves nogle spændende løsninger med vejvandet – vejvand kan ledes ned mod Sømosen. Vejen er kommunal, og området er p.t. ukloakeret.