Fokusmøde med Gentofte Kommune og Nordvand, 9. maj 2016

Kontaktperson i Gentofte Kommune: Maja Juul Toft

Bred tværgående klimatilpasningsgruppe

En bred repræsentation af fagpersoner i Gentofte Kommune og fra Nordvand mødes hver 2. måned med det formål at koordinere projekter og indsatser på tværs. Gruppen blev dannet allerede i 2010 i forbindelse med klimatilpasningsstrategien og har siden i stigende grad haft fokus på håndtering af regnvand ved både normal regn og ekstrem regn.

Arbejdsgange sikrer, at klimatilpasning tænkes ind

Når der i kommunen skal laves anlægsprojekter eller renoveringer, så skal det vurderes om, det giver værdi at integrere klimatilpasningstiltag i projektet. I Gentofte kan politikerne se, at det giver mening at indtænke klimatilpasning sammen med kommunens investeringer. Denne arbejdsgang og fokus stammer tilbage fra indarbejdningen af Agenda 21 i kommunen. Den måde kommunen arbejder med natur har gjort, at der er fokus på klimatilpasning.

Nedsivning giver udfordringer

Der er drikkevandsinteresser i kommunen og der opleves i et stigende grundvandspejl, som begrænser nedsivningsmulighederne. Det opleves også, at nedsivningsløsningerne giver nogle konkrete udfordringer i anlægsfasen i forhold til vandkvalitet og drift. Driftserfaringer for de blå/grønne løsninger er endnu sparsomme og det skaber noget usikkerhed om, hvordan løsningerne skal driftes, og hvad det koster.

Mange ejerforhold kræver andre processer

Klimatilpasningsløsningerne findes ofte på tværs af matrikelskel – dette gælder både store og små projekter. Dette giver mange og forskellige interessenter i de enkelte projekter. Kommunen og forsyningen står derfor overfor nye og mere ressourcekrævende processer for at informere og inddrage de mange interessenter.