Fokusmøde med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning, 16. juni 2016

Kontaktperson i Frederiksberg Kommune: Bolette Bøgh

Et stærkt plangrundlag

Frederiksberg Kommune har et robust plangrundlag at arbejde ud fra. De har en klimatilpasningsplan fra 2012, der er suppleret med to skybrudskonkretiseringsplaner for henholdsvis øst og vest Frederiksberg. Endvidere planlægger kommunen at integrere klimatilpasningstiltag i den kommende spildevandsplan og udarbejde driftsmanualer for at vedligeholde funktion og levetid.

Kommunen og forsyningen har derudover udarbejdet et årshjul. Det er et visuelt værktøj til at prioritere hvilke projekter, der skal igangsættes og hvornår i løbet af året. Det er med til at sikre koordination på tværs og samtidighed med øvrige projekter.

Samarbejde og koordinering internt såvel som eksternt

Frederiksberg Kommune har etableret et klimatilpasningssekretariat med tilhørende styregruppe. Sekretariatet holder ugentlige møder med blandt andet Frederiksberg Forsyning med en fast dagsorden for at følge op på de igangsatte indsatser og koordinere. Der er tilknyttet et tværgående ressourcenetværk bestående af 35 personer for at få klimapasningsprojekterne defineret og eksekveret.

På grund af Frederiksberg Kommunes fysiske placering som en ø i Københavns Kommune, er der et stort behov for samarbejde med København og HOFOR. Derfor har Frederiksberg Kommune og forsyning indgået en række aftaler, for at sikre løbende dialog og samarbejde om klimatilpasning.

Klimatilpasning i en tæt bebygget by i kontant forandring er en udfordring

Frederiksberg Kommune er en tæt bebygget kommune, hvorfor nedsivning giver nogle udfordringer fx i forhold til bygninger og jordforurening. Derudover er Frederiksberg Kommune – og Københavns bydele i konstant forandring. Byudviklingen giver usikkerhed om, om de fremtidige planlagte løsninger vil kunne gennemføres.

Fra forsyningens side ser man en stor udfordring i, at der skal investeres flere millioner kroner samtidig med, at der qua vandsektorloven er et økonomisk loft, samt krav om procentvis effektivisering af forsyningens aktiviteter.