Fokusmøde med Egedal Kommune og Furesø-Egedal Forsyning, 18. august 2016

Kontaktperson i Egedal Kommune: Michael Øllgaard

Å-projekt skal løse problemer i Stenløse

Stenløse Å løber gennem Stenløse by, hvor et stort antal udløb af regnvand uden forsinkelse skaber problemer ved kraftig regn. Kommune og forsyning arbejder sammen om at løse problemerne ved at lægge  åen uden om byen. Det skal ske med en dæmning i et lavbundsområde opstrøms Stenløse by, hvor åløbet skal graves igennem til Spangebækken, der løber igennem åbent land og bedre kan tage vandet. Projektet rummer mange udfordringer, men også muligheder for mere og bedre natur og rekreative værdier – og ikke mindst en økonomisk besparelse i forhold til det traditionelle projekt.

Samarbejde om Værebro Å

Egedal Kommune har mere end halvdelen af oplandet til Værebro Å og tager derfor initiativ til samarbejde med fem andre kommuner. I første omgang er samarbejdet centreret om et fælles vandløbsregulativ, men på sigt vil man gerne gå videre med et større samarbejdsprojekt.

Kaffe og godt samarbejde

Kommunen og forsyningen har et godt samarbejde med gensidig respekt og en forståelse af, at man kan løfte mere ved at gå sammen. Det kræver en del kaffe at få skabt tilliden, men det er en god investering. Der bliver samarbejdet på kryds og tværs – sidste år blev der nedsat en koordinationsgruppe mellem kommunens vejafdeling og forsyningen, så klimatilpasning bliver integreret i vejprojekterne, og kommunens miljøafdeling har etableret et fast samarbejde med ejendomscenteret om klimatilpasning af kommunale bygninger.

Svært at komme i jorden

Det er svært at komme fra plan til projekt, og ikke mindst at nå til det punkt, hvor projektet bliver til virkelighed. Ikke mindst et stort og kompliceret projekt som Stenløse Å tager adskillige år, inden gravemaskinerne kan køres i stilling. For at gå foran og få skabt synlige resultater har kommunen samtidig valgt at arbejde med LAR på kommunale bygninger. Her har kommunen selv rådighed, og der er mulighed for at integrere LAR-løsningerne i planlagte renoveringer.