JURA

Projektleder: Michael Øllgaard >


Formålet med jurasporet er at:

  • undersøge den nuværende lovgivning og de forvaltningsmæssige rammer og pege på, om der er behov for eventuelle lovændringer for at klimatilpasningen på vandområdet kan udføres og koordineres optimalt blandt kommuner og kommunale forsyningsselskaber.
  • arbejde på at få det juridiske ansvar mellem kommuner og forsyningsselskaber afklaret.
  • skabe nogle rammer, så̊ kommunerne og kommunale forsyningsselskaber kan regulere de udfordringer, de møder på det juridiske område. Her vil der også blive set på samspil med Vandsektorloven, EU‐ lovgivningen (fx. udbudsregler, europæiske klimamålsætninger) og anden international regulering af klimatilpasningen (fx. Kyoto‐aftalen og andre FN‐tiltag).

Nogle af de spørgsmål som melder sig er:

  • Hvor slår lovgivningen ikke til, når kommunerne står med privatiseringen af den kommunale forsyning, lofterne over taksterne og kravene til klimatilpasning? Hvilket råderum har kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? Eller kunne have?
  • Hvad er borgernes ret, og hvad er deres pligt, og hvordan opnår forvaltningerne både den nødvendige forståelse og adfærdsændring blandt borgerne? Hvordan kan et fælles administrationsgrundlag for klimatilpasning opbygges, så̊ ikke alle bruger ressourcer på at udtænke det, for derefter at finde ud af, at der er regnet med forskellige forudsætninger? Hvordan kan klimatilpasningen planlægges bedst muligt på tværs af kommunegrænser? (EU’s Vandrammedirektiv og Vandplaner).

Vision

Kommunerne og vandselskaberne i Hovedstadsregionen bruger KLIKOVAND Jura til at få et velfunderet juridisk grundlag til at gå ud fra, når de skal revidere klimatilpasningsplaner og gennemføre  klimatilpasningsprojekter. De kanaliserer på denne baggrund krav til ny og revideret lovgivning gennem KLIKOVAND.

Mission

KLIKOVAND Jura fungerer som den juridiske videnbank på klimatilpasningsområdet for hovedstadsregionens kommuner og vandselskaber.

Strategi

  • Indsamle juridiske problemstillinger fra kommuner og vandselskaber (Indsamling)
  • Inddrage advokater/jurister i løsning af problemstillingerne (Notater)
  • I samarbejde med andre KLIKOVAND delprojekter gennemføres WS og erfa-møder med henblik på kompetenceudvikling på det juridiske område (Arrangementer)
  • Dokumentere resultater på KLIKOVANDs hjemmeside (Dokumentation)