KLIKOVAND – FIRE FOKUSOMRÅDER

KLIKOVAND arbejder med fire fokusområder

KLIKOVAND er bygget op om fire fokusområder, der hænger uløseligt sammen og kan ikke håndteres som siloer. Emnerne er lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Målet er, at vi kombinerer dem og skaber en vidensbank og løsninger på tværs af kommunegrænser i hovedstadsområdet.

Jura

Juraområdet undersøger det juridiske grundlag på klimaområdet dvs. den nuværende lovgivning og de forvaltningsmæssige rammer. Somme tider må vi pege på, at der kunne være behov for en eventuel lovændring, så klimatilpasningen på vandområdet kan koordineres endnu bedre blandt kommuner og kommunale forsyningsselskaber.
Læs mere her >

Kompetenceløft

Med området kompetenceløft arbejder vi for at overføre og forankre nødvendige kompetencer blandt klimatilpasningsprojekternes partnere og målgrupper.
Læs mere her >

Beslutningsstøtte – processer

Fokusområdet beslutningsstøtte fokuserer på, hvordan beslutningsprocesserne kan gøres endnu bedre, og hvilken støtte der kan være brug for i processerne. Her ser vi både på modeller for konsekvensberegninger for bl.a. vandstandsstigninger og selve den politiske beslutningsproces i forbindelse med planer for klimatilpasning og ekstreme regnhændelser.
Læs mere her >

Kommunikation og erfaringsudveksling

Fokusområdet om kommunikations- og erfaringsudveksling koncentrerer sig om at gøre os bedre til at indsamle, udveksle og bruge hinandens og andres erfaringer på vandområdet. Derudover arbejder vi også med at skabe de bedste rammer for kommunikationen med vores mange målgrupper. Vi tænker f.eks. på metoder og værktøjer til borgerinddragelse.
Læs mere her >