HVAD ER KLIKOVAND?

KLIKOVAND er et udviklingspartnerskab for kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen. Partnerskabet er med til at løfte klimatilpasningsdagsordenen og sikre, at kommunernes klimatilpasningsplaner bliver omsat til tekniske og rekreative langtidsholdbare løsninger. KLIKOVAND er med til at fremme, at kommuner og vandselskaber samarbejder og tænker tværfagligt samt fokuserer på merværdi, når de planlægger og udfører klimatilpasningsprojekter.

Vores mål er fælles løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl og skaber grundlag for en helhedsorientret og robust kystbeskyttelse. KLIKOVAND arbejder fra primo 2017 også med kystbeskyttelse.

KLIKOVAND består af to dele:

  •     KLIKOVANDs fire fokusområder
  •     KLIKOVANDs Task Force 

For mere viden om sammenhæng og struktur henvises vi til “Et KLIKOVAND – to strategier“.

Hvis du vil læse mere om KLIKOVANDs historie, så klik her.


KLIKOVANDs nøglebudskaber

  1. KLIKOVAND sætter kommuner og forsyninger i stand til at arbejde mere økonomisk effektivt med konkrete løsninger uden at opfinde den dybe tallerken. I stedet anvender projektet eksisterende metoder og værktøjer mere effektivt og i nye kombinationer.
  2. KLIKOVAND er et unikt samarbejdsprojekt mellem kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden. Det bygger på parternes egne ønsker og behov og udnytter den faglighed og de kompetencer, der allerede er blandt dem og deres netværk.
  3. KLIKOVAND har fokus på at opnå konkrete handlinger og resultater både for parterne og for det omkringliggende samfund.

KLIKOVANDs fire fokusområder

KLIKOVAND er bygget op om fire fokusområder, der hænger uløseligt sammen og kan ikke håndteres som siloer. Emnerne er lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Målet er, at vi kombinerer dem og skaber en vidensbank og løsninger på tværs af kommunegrænser i hovedstadsområdet. Du kan læse mere om de fire fokusområder her >

KLIKOVAND har en klar strategi med tilhørende handlingsplan for indsatsen i 2017. Strategien kan du læse her: Strategi for de fire fokusområder, 2017. Den opdateret handlingsplan juli 2017 finder du her: Handlingsplan 2017

Handlingsplanen er blevet til ud fra en prioritering, der skal være med til at sikre, at vi bedst muligt betjener kommuner og vandselskaber. KLIKOVAND har defineret følgende prioritering:

1. prioritering – Der er et konkret behov
Vi rammer vores primære målgruppe (kommuner og vandselskaber)

2. prioritering – Aktiviteten/opgaven er med til at sætte KLIKOVAND på landkortet
Aktiviteten/opgaven har en pr-værdi og vi opnår synlighed i forhold til centrale
problemstillinger i klimatilpasningen

3. prioritering – Der skal være en vis bredde i KLIKOVANDs aktiviteter
Aktiviteterne/opgaverne ligger inden for KLIKOVANDs råderum


KLIKOVANDs Task Force

– Den regionale Task Force for klimatilpasning

Den regionale Task Force for klimatilpasning har til formål at fremme arbejdet hos kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling på klimatilpasningsområdet. Den regionale Task Force for klimatilpasning er

  • et rejsehold, som understøtter kommuner, vandselskaber og regionens hospitaler med at opbygge handlingskompetence og accelerere realisering af klimatilpasningsprojekter,
  • et videnscenter, der dels skaber det regionale overblik og samler og formidler viden, og
  • en platform for igangsættelse af innovations- og demo-projekter.

Task Forcen er startet i foråret 2016, og projektet løber til og med 2018.

Læs mere om Task Forcen her >


KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien fra januar 2016 beskriver hvad KLIKOVAND vil sige til hvem, og hvordan vi vil sige det. I bilag findes en oversigt over kommunikationskanaler og målgrupper.

Læs KLIKOVANDs kommunikationsstrategi her (pdf) >


Organisation

KLIKOVANDs opgaver varetages af sekretariatslederen, Task Forcen og fire projektledere. Forretningsudvalget har det overordnede ansvar, og Task Forcens følgegruppe bidrager til at sætte kursen.

Læs mere om KLIKOVANDs organisering her >