Fokusmøde med Rødovre Kommune 25. april 2016

Kontaktperson i Rødovre Kommune: Lars Hansen

Klimatilpasningsprojekterne ligger klar for de næste 10 år

Rødovre Kommune har lagt en plan for klimatilpasning af de risikoområder, der er udpeget i kommunens klimatilpasningsplan. Risikoområderne dækker cirka 15% af Rødovre areal. Planen medfører, at indsatsen for klimatilpasning i risikoområderne gennemføres i perioden 2016-2025.

Rødovre Kommune har indgået aftaler med HOFOR om medfinansiering af de projekter, der skal foregå på offentlige veje. Aftalerne behandles nu af Forsyningssekretariatet, og hvis de bliver godkendt, kan arbejdet gå i gang fra og med 2017.

I sin tidsplan har Rødovre lagt vægt på at starte med de mest omkostningseffektive projekter, og at indsatsen igangsættes i alle risikoområder i løbet af de første 5 år. Planen vil løbende blive revurderet i lyset af ny viden og ændrede forhold f.eks. som følge af byudvikling.

De løsninger, der arbejdes med i Rødovre, er at forsinke regnvand på overfladen samt kontrollere vandets strømning, så det ikke forvolder skade undervejs. I de områder, hvor sådanne løsninger ikke er tilstrækkelige, kan der blive behov for at øge dimensioneringen af kloaknettet.

Befolkningstæthed og højt grundvand er en udfordring

Rødovre er den 3. tættest befolkede kommune i Danmark, hvilket giver udfordringer i forhold til at forsinke og opmagasinere vand på overfladen. Samtidig står det terrænnære grundvand højt i det meste af Rødovre, hvilket giver problemer med indtrængende grundvand. Grundejere med kælder i Rødovre oplever derfor både problemer i forbindelse med skybrud og i forbindelse med våde vintre.

Boligselskaber ønsker klimatilpasning

Klimatilpasning er på dagsordenen hos flere af Rødovres boligselskaber. Rødovre Boligselskab har indgået aftaler med HOFOR om medfinansieringsprojekter i fem af sine afdelinger i Rødovre. Aftalerne behandles nu af Forsyningssekretariatet, og hvis de bliver godkendt, kan arbejdet gå i gang fra og med 2017. Rødovre Kommune har planer om at afholde informationsmøder for de øvrige boligselskaber i kommunen i løbet af 2. kvartal 2016.

Økonomi kan bremse klimatilpasning og LAR-løsninger på kommunens egne arealer

Rødovre Kommune oplever, at økonomi kan være en bremseklods i forhold til at gennemføre klimatilpasning og LAR-løsninger på kommunens egne arealer.