Fokusmøde med HOFOR, 19. april 2016

Kontaktperson i HOFOR: Carsten Raad Petersen

Klimatilpasning i samarbejde med otte kommuner

HOFOR fungerer som en driver i forhold til klimatilpasning, men er afhængig af et godt samarbejde med de enkelte kommuner og i mange tilfælde imellem de enkelte kommuner. Der er stor forskel på kommunernes prioriteringer, fokus og ambitionsniveau – Københavns Kommune er godt i gang, men er stadig i en læreproces, andre kommuner er ikke så langt endnu og/eller prioriterer ikke området så højt.

Flere tværkommunale projekter

Projektet langs Harrestrup Å involverer ni kommuner og har været i gang i flere år. Fase 3 præsenteres i juni, og en fase 4 med konkretisering af projekter følger senere. Et projekt omkring Store Vejleå involverer fire kommuner og er tæt på sin afslutning. Begge disse projekter omfatter både grønne elementer og klimatilpasning.

HOFOR peger også på, at de gode og spændende projekter, der er gennemført indtil nu, er gennemført på særlige vilkår, altså som demoprojekter eller udviklingsprojekter. Vi mangler at se de gode projekter blive gennemført på standardvilkår.

Natur er godt, men svært

Der er fortsat mange usikkerheder med hensyn til, hvad der er forsvarligt og lovligt i forhold til at inddrage naturområder, især § 3-områder, i klimatilpasningsprojekter. Det kan give sig udslag i en ret restriktiv praksis i kommunerne. HOFOR oplever, at der er brug for mere viden og bedre datagrundlag, når det gælder klimatilpasning i naturområder.

Drift kan blive en udfordring

Driften af blå/grønne klimatilpasningsløsninger er anderledes en driften af HOFOR’s øvrige anlæg. Det giver udfordringer anledning til at tænke nyt i koordinationen med kommunens driftsfolk, som er mere vant til at løfte lignende opgaver. Samtidig er det vigtigt at tænke driften af anlæggene ind i planlægningen, da de blå/grønne løsninger ofte er billigere at etablere, men dyrere at drive, end de traditionelle.

Økonomien giver udfordringer

Økonomien omkring klimatilpasningsprojekter giver udfordringer på flere måder. Der sker løbende en afklaring af, hvor grænsen går for medfinansiering. Samtidig er det vanskeligt at tilvejebringe den nødvendige finansiering af projekterne, dels fordi kommunerne er pressede økonomisk, dels fordi også HOFOR har flere projekter i pipelinen end der er penge til.