Fokusmøde med Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning, 7. juli 2016

Kontaktperson i Hillerød Kommune: Katja Henschel

Står i et vadested om separatkloakering

I Hillerød Kommune afventer forvaltningen og forsyningen lige nu en politisk beslutning om, hvorvidt man vil gå frivillighedens vej, eller man kan påbyde grundejerne at tilkoble sig et separatkloakeret net. Det skyldes modstand fra borgere i forbindelse med et konkret projekt, og man forventer en politisk afklaring i efteråret 2016. Alle separatkloakeringsprojekter er nu sat i bero, mens man afventer den politiske beslutning, og alle projekterne skal revurderes.

I Hillerød kan problematikken med store vandmængder i fælleskloakken relateres til de private parceller. LAR er ikke en oplagt løsning, da kommunen de fleste steder er udfordret med højtstående grundvand.

Et medfinansieringsprojekt og flere kloakprojekter

Hillerød Kommune og Forsyning har et medfinansieringsprojekt samt en række traditionelle forsyningsprojekter med fokus på separatkloakering.

Klimatilpasningsplanen referer til den eksisterende spildevandsplan som instrument for handling. Forsyningen er i den forbindelse ved at implementere løsninger for 800 mio. kr. bland andet et nyt renseanlæg. Der er ikke afsat midler til klimatilpasning i det kommunale budget.

Hillerød Forsyning har etableret og finansieret 12 demo projekter, som er åbne for alle interesserede.

Byudvikling på bar mark – det giver muligheder

Hillerød Kommune har flere byudviklingsprojekter, blandt andet Favrholm med det nye hospital og Ullerød Nord, som er under projektering. I disse projekter tænker man klimatilpasning ind fra start i form af byrum med grønne og blå løsninger. I forbindelse med projektet i Favrholm har Task Forcen for en periode hjulpet projektgruppen med at sikre fremdrift og opfølgning på aftaler.

Samarbejde og koordinering

Hillerød Kommune og Forsyning mødes cirka en gang i kvartalet. Ved de konkrete projekter, for eksempel medfinansieringsprojektet, mødes arbejdsgruppen cirka en gang om ugen for at sikre opfølgning på aftaler og overensstemmelse. Miljøafdelingen overvejer at systematisere mødestrukturen yderligere for at få optimal udbytte af det gode samarbejde.