Fokusmøde med Gribskov Kommune og GribVand, 10. juni 2016

Kontaktperson i Gribskov Kommune: Mads Rybner

Klimatilpasning er integreret i planlægningen

Ifølge Gribskov Kommunes klimatilpasningsplan skal klimatilpasning indarbejdes i alle sektorer i kommunen – planlægning og byomdannelse skal tage højde for mere nedbør, og byggesagsbehandlere skal stille krav til sokkelkoter. Det er lykkedes at få denne tankegang integreret i på tværs af afdelinger, og klimatilpasning er med fra start, når kommunen byudvikler.

GribVand har klimatilpasset byerne

GribVand har stået for tilpasning af afløbssystemerne til fremtidige øgede nedbørsmængder. Det er hovedsagelig løst inden for rammerne af selve kloaksystemet. Et projekt med omlægning af Ammendrup Å med et nyt forløb uden om Helsinge By afventer, at det bliver aktualiseret af yderligere byudvikling nord for Helsinge.

Nordkysten giver udfordringer

Det politiske fokus i Gribskov Kommune ligger i høj grad på Nordkysten, hvor et fælles kystsikringsprojekt er i gang i samarbejde med nabokommunerne. På Nordkysten oplever man desuden oversvømmelser af sommerhusområder fra vandløbene, hvor vandet stuver op i den nederste del, både i forbindelse med ekstrem nedbør og ved storm, hvor udløbene til Kattegat kan blive lukket af sand, der skylles op.

LAR i sommerhusområder

GribVand har gode erfaringer med at arbejde med grundejerforeninger i sommerhusområderne om at håndtere regnvand på egen grund. Tilslutningsbidrag betales kun tilbage, hvis der er tilstrækkelig stor tilslutning til projektet, så, GribVand får en reel besparelse. Andre sommerhusområder har højtstående grundvand, og her medfører tætning af kloakledninger for uvedkommende vand, at der bliver behov for ny dræning.