Fokusmøde med Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning, 1. november 2016

Kontaktperson i Glostrup Kommune: Mette R. Larsen

Konkretiseringsplan for bymidten

De største problemer med oversvømmelser fra nedbør i Glostrup er i bymidten, hvor Hovedvejskrydset ofte bliver oversvømmet. Det er et ret stort opland, og kommune og forsyning samarbejder nu om at udarbejde en konkretiseringsplan, som skal reducere problemerne. Oplandet er meget befæstet, der er begrænset plads til bassiner, og det er nødvendigt at bringe mange typer af løsninger i spil.

Godt på vej med privates LAR

Glostrup Kommune har vedtaget et tillæg til spildevandsplanen, som skal gøre det nemt for borgerne at håndtere vand på egen grund. Der er sat rammer for, hvor høj en befæstelsesgrad, der må afledes regnvand fra, og det håndteres i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Mange borgere vælger faskiner, men forvaltningen arbejder for at få flere overfladeløsninger.

Letbanen udfordret af regnvand

Den kommende letbane løber gennem Glostrup Kommune, som er en af de kommuner, der har flest stationer. Det er en udfordring at håndtere regnvandet omkring tracé og stationspladser, hvor pladsen er begrænset, og der skal tages højde for anden infrastruktur som veje og de mange ledninger, der ligger i tracéet.

Der er brug for samarbejde

Alle vandløbsrecipienter, der giver mulighed for at aflede vand fra Glostrup Kommune, ligger langs kommunegrænsen, og derfor er det nødvendigt at samarbejde med andre kommuner om klimatilpasning. Glostrup Kommune er med i Harrestrup Å-samarbejdet og samarbejder også med Albertslund Kommune om Bækrenden og med BIOFOS og HOFOR om at øge afledningen mod syd. Fæstningskanalen kunne også give mulighed for håndtering af regnvand, men det kan også være vanskeligt på grund af de store kulturhistoriske interesser.