Fokusmøde med Gladsaxe Kommune og Nordvand, 13. april 2016

Kontaktperson i Gladsaxe Kommune: Kathrine Stefansen

Godt i gang

Gladsaxe Kommune og Nordvand har siden 2010 arbejdet med klimatilpasning i Høje Gladsaxe, hvor der er gennemført fem projekter (Vandledningsstien, LAR i Marienlyst, Sportscenteret, Høje Gladsaxe Park, separatkloakering i Grønnemosekvarteret). I Gedvad bliver der blandt andet etableret grønne veje og fem demo-haver med forskellige LAR-løsninger – og en meget aktiv borgerinddragelsesproces.

Kommunen arbejder sideløbende med konkretiseringsprojekter efter klimatilpasningsplanen og andre indsatser, som også indgår i klimatilpasningsplanen, såsom kampagner og vejledning, undersøgelser, klimatilpasning af erhvervskvarterer og klimatilpasning, der udspringer af andre anlægsprojekter, f.eks. renovering af en cykelsti. Et kort over nedsivningspotentiale giver stor værdi som administrationsgrundlag.

Mål, prioritering og en langsigtet plan

Kommunen har 13 risikoområder, som skal nås i løbet af 25 år. Servicemålet er 10 cm vand på terræn ved en 100-årsregn. Områderne Buddinge og Bagsværd er prioriteret i den første 4-års plan. Der er foretaget en åben og gennemsigtig prioritering, som blandt andet omfatter økonomi og infrastruktur, men også tager hensyn til, hvor der skal sættes projekter i gang. Arbejdet med Bagsværd området er dog p.t. sat i bero.

Masterplan og projekter i Buddinge

Buddinge er prioriteret først på grund af den kommende letbane. Der er ingen recipient, men en høj befæstelsesgrad, hvorfor der primært arbejdes med forsinkelse. Gladsaxe kommune og Nordvand har i samarbejde udarbejdet en masterplan, som udpeger konceptuelle løsninger. Enkelte projekter er i gangsat, flere bliver yderlig konkretiseret. Det er politisk prioriteret, spændende og et udfordrende øvelsesområde.

Samarbejde over kommunegrænsen

Siden 2010 har der været et samarbejde mellem Nordvand, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune og HOFOR om Kagsåen, hvor der efter vandhandleplanen var behov for en indsats over for overløb på begge sider af kommunegrænsen. Rammen om samarbejdet er en politisk godkendt aftale, ”samarbejdsaftale for Kagså kvalitetsprojektet”. Klimatilpasning integreres i projektet, som p.t. skitseprojekteres.

Økonomien er en udfordring

Den største udfordring er finansieringen af projekterne – at finde pengene. Det gælder både kommunens egenfinansiering og Nordvands finansiering, idet kommunen har fokus på Nordvands takster. Der er fokus på at håndtere vandet på overfladen, hvilket ofte er billigst at etablere, men det kan være dyrere i drift.

Både Gladsaxe kommune og Nordvand har fokus på at bruge cost-benefit-analyser til at kvalificere arbejdet og synliggøre værdien af projekter og planer.