Fokusmøde med Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup, 27. juni 2016

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Thomas Christensen

Klimatilpasningsplan og handleplan integreres i ny spildevandsplan

Ballerup Kommune udarbejdede en klimatilpasningsplan i 2014 og en handleplan for klimatilpasning i 2015. De bliver nu integreret i kommunens nye spildevandsplan. Handleplanen peger i første række på et stort behov for at kortlægge problemerne og deres årsager, men der er også konkrete projekter, blandt andet “Det grønne bånd”, som sigter på et grønnere byrum med mindre risiko for oversvømmelse ved Banegårdspladsen.

Erfaringer fra Harrestrup Å giver værdi andre steder

Kommunen og forsyningen er med i Harrestrup Å projektet. Samarbejdet med de øvrige kommuner og forsyninger har medført, at alle parter har lært hinanden bedre at kende og fået en bedre forståelse af hinandens ”verdner”. Den viden og de skabte relationer gør det muligt at nå langt i Harrestrup Å projektet. Både kommunen og forsyningen er enige om, at de har og fortsat får mange erfaringer fra Harrestrup Å projektet, som kommer dem til gode i andre sammenhænge – nu og på sigt.

Et tværkommunalt projekt om Værebro Å

Værebro Å giver problemer med overløb, og det skal der sættes fokus på. Ballerup Kommune ønsker et samarbejde med kommunerne Egedal og Furesø om at få sat en proces i gang, der skal opbygge en projektorganisation og undersøge løsningsmulighederne for det fælles vandløb. Det vil være muligt at trække på erfaringer og udredninger fra Harrestrup Å projektet, så Værebro Å projektet vil kunne bygge ovenpå eksisterende viden, således at projektet vil have et andet udgangspunkt.

Udarbejdelse af skybrudplan står for døren

I Ballerup Kommune er det besluttet, at der skal laves en skybrudsplan for kommunen – en indsats der er integreret i den kommende spildevandsplan. Skybrudsplanen giver kommunen et serviceniveau for vand på terræn. Planen vil samtidig være et værktøj til at få et overblik over, hvor der er problemer ved regnhændelser, og hvor der kan tilbageholdes regn på overfladen.