HER ER TASK FORCE I GANG

Ballerup Kommune og Novafos: Skybrudsplan og oplandsanalyse

Ballerup Kommune er igennem Harrestrup Å-samarbejdet forpligtet til at kunne håndtere 10 % af sit skybrudsvand inden for kommunegrænsen. Kommunen ønsker på den baggrund en plan for forebyggelse af skybrud, da det antages, at der nogle steder er samfundsøkonomisk fornuft i at klimatilpasse til mere end det vedtagne serviceniveau. Forsyningen er i gang med at klimatilpasse afløbssystemerne og ønsker at håndtere vand i blå/grønne overfladeløsninger, når det er muligt, da det er billigere og samtidig kan spille sammen med andre hensyn. Kommune og forsyning ønsker at opnå synergieffekt af arbejdet, idet det ofte er de samme steder, der er i spil til håndtering af vand til klimatilpasning og skybrudssikring, og der kan skabes bedre og billigere løsninger ved at kombinere de to.

Task Forcen er gået ind i projektet fordi mange kommuner i regionen står med tilsvarende problemstillinger, og Task Forcen derfor ser en mulighed for at bruge projektet som udgangspunkt for læring for mange. Der er blandt andet tilknyttet et projektnetværk af medarbejdere fra andre kommuner og forsyninger, som følger projektet og drøfter både konkrete og generelle problemstillinger og derved lærer nyt, samtidig med at de giver input til projektet.

Projektet afsluttes i foråret 2018.

Egedal Kommune: LAR på kommunale bygninger

Egedal Kommune ønsker at vise mulighederne for lokal håndtering af regnvand og sætter derfor LAR-projekter i gang på kommunale bygninger.

Task Forcen ser et potentiale i at skabe en model for håndtering af regnvand på kommunernes egne bygninger, da det kan fungere som inspiration for borgere og virksomheder.

Fredensborg Kommune: Klimatilpasning for grundejerforeninger

Hvordan kan grundejerforeninger selv arbejde med klimatilpasning? Hvad gør en grundejerforening, der oplever gentagne oversvømmelser?

Klimatilpasning er et teknisk felt, og det er svært for almindelige borgere at finde viden og komme frem til et beslutningsgrundlag, der sætter dem i stand til at handle. Derfor har Task Force sammen med Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension sat et projekt i gang for at udarbejde en “kogebog” for grundejerforeningers arbejde med klimatilpasning. To grundejerforeninger i Fredensborg Kommune fungerer som case og får samtidig hjælp til deres problemer med våde kældre og oversvømmelser på veje og i haver.

Projektet afsluttes i sensommeren 2018.

 

Gentofte Kommune og Novafos: Borgerinddragelse i Mosegårdskvarteret

I Mosegårdskvarteret oplever borgerne oversvømmelser allerede ved moderate regnhændelser, og der er brug for en anden håndtering af vejvandet. Borgerne ønskes inddraget i forbindelse med et godkendt medfinansieringsprojekt. Der gennemføres en innovativ borgerinddragelsesproces med forskellige aktiviteter. Viden og erfaring fra processen opsamles i en drejebog, således at Gentofte Kommune og Novafos får input til fælles retningslinjer for håndtering af borgerinddragelse ved fremtidige klimatilpasningsprojekter på veje.

Task Forcen er gået ind i projektet, da der er efterspørgsel på viden og erfaringer på borgerinddragelsesprocesser, hvorved drejebogen kan fungere som et inspirationsmateriale for øvrige kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden.

Projektet er afsluttet primo 2018, og projektbeskrivelse er på vej.

Gribskov Kommune: Plan for regnvandshåndtering i ny bydel, Troldebakkerne

Nord for Helsinge skal der udvikles et nyt byområde. Projektet skal udarbejde en plan for regnvandshåndtering i den nye bydel Troldebakkerne (Helsinge Nord), således at en 5 års hændelse håndteres på overfladen, og der skal ses på mulighederne for at håndtere større regnhændelser udover hverdagsregn med henblik på, at disse ikke skaber gener hyppigere end hvert 100. år. Regnvandshåndteringen skal beregnes i forhold til vandføringskapaciteten i Ammendrup Å, idet afvandingen fra området sker gennem Ammendrup Å, som er hydraulisk belastet og løber gennem Helsinge.

Task Forcen er gået ind i projektet, da flere kommuner ønsker at indtænke klimatilpasning i nye eller renovering af bydele, men mangler viden om hvordan det gøres. Miljøstyrelsen påpeger i deres evaluering af klimatilpasningsplaner, at 39 planer ikke har retningslinjer, der understøtter klimatilpasning i nybyggeri. Projektet giver en beskrivelse af fremgangsmetode for integrering af klimatilpasning i nye bydele, som kan være inspirationsmateriale for andre kommuner.

Projektet afsluttes i foråret 2018.

Hvidovre Kommune: Konkretiseringsplan for  Strandøre

Villakvarteret Strandøre ligger lavt og har erfaring med oversvømmelser. Der skal findes nye løsninger til håndtering af regnvandet, og løsningerne skal findes i samarbejde med borgerne. Vejene ligger højere end haverne, og det er nødvendigt at finde en stor del af løsningen på privat grund. Der gennemføres en omfattende borgerproces, hvor beboere og andre interessenter inviteres til at finde løsninger og give inputs til konkretiseringsplanen for området. Konkretiseringsplanen vil også indeholde beskrivelse af ansvar og økonomi for både anlæg og drift af løsningerne, samt finansieringsmuligheder for gennemførelse af de konkrete løsningsforslag. I projektet vil der også blive udarbejdet en drejebog med viden og erfaring fra processen, således at de kan bringes videre til de øvrige 15 konkretiseringsplaner for Hvidovre Kommune.

Task Forcen er gået ind i projektet for at formidle, hvordan en omfattende borgerinddragelsesproces kan gennemføres og læringspunkterne fra processen, som drejebogen vil indeholde.

Projektet er afsluttet primo 2018, og projektbeskrivelse er på vej.

Tårnby Forsyning: Klimatilpasning og forskønnelse af Gemmas Allé

Gemmas Allé skal have ny asfalt i 2019, og det har Tårnby Forsyning grebet som en mulighed for at indgå i samarbejde med Tårnby Kommune om et klimatilpasningsprojekt på vejen, som også er skrevet ind i kommunens skybrudsplan.

Der er mange muligheder, men også udfordringer i projektet: Det er en bred vej med begrænset trafik, men en kombination af tung trafik og små, bløde trafikanter stiller store krav til løsningen. Mulighederne for nedsivning er ringe, og en del af vejen går gennem et boringsnært beskyttelsesområde, hvor nedsivning er uønsket. En anden udfordring er topografien – på det flade Amager skal der desuden være styr på koterne, når man vil styre skybrudsvandet. Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning ønsker også, at projektet kan bruges som et udstillingsvindue for blå/grønne løsninger i klimatilpasning, hvor borgerne kan se konkrete, kreative løsninger i praksis.

Vejens mange brugere skal selvfølgelig inddrages i valget af løsninger – men det kan være svært, når projektet sættes i gang i februar, og der skal sendes en ansøgning til Forsyningssekretariatet inden midten af april. Opgaven for rådgiver er derfor, sideløbende med den tekniske løsning at designe en inddragelsesproces, som kan gennemføres meningsfyldt, når ansøgningen er sendt – herunder at pege på, hvilke elementer, interessenterne kan få indflydelse på.

Projektet kører i foråret 2018.


AFSLUTTEDE PROJEKTER

Task Forcen afslutter løbende projekter. Når et projekt er afsluttet, kommer der en mere detaljeret beskrivelse af forløbet, læringspunkter og eventuelle produkter. Find beskrivelser af afsluttede projekter her >

BOOK ET MØDE

Vil I gerne have besøg af vores Task Force? Skriv til Bente eller Merle, så kontakter vi dig snarest muligt.

Bente Villumsen
T 3957 5930
M 2916 9217
benvil@gladsaxe.dk >

Merle Tillde Enghoff
T 3957 5926
M 2916 9219
metila@gladsaxe.dk >