HER ER TASK FORCE I GANG

Ballerup Kommune og Forsyning: Skybrudsplan

Ballerup Kommune har brug for en skybrudsplan, som kan danne grundlag for kommunens arbejde med at tilbageholde skybrudsvand, sådan som det er aftalt i samarbejdet om Harrestrup Å. Et forprojekt i samarbejde med forsyningen skal både redegøre for behov og muligheder og udgøre en masterplan for kommunens fremtidige arbejde med skybrudssikring.

Egedal Kommune: LAR på kommunale bygninger

Egedal Kommune ønsker at vise mulighederne for lokal håndtering af regnvand og sætter derfor LAR-projekter i gang på kommunale bygninger.

Fredensborg Kommune: Grøn håndtering af vand ved en støjvold

En rækkehusbebyggelse på Hvedevænget bliver udsat for oversvømmelser ved store nedbørshændelser. Vandet kommer fra en kommunalt ejet støjvold, hvor der i fællesskab med grundejerforeningen skal findes en grøn løsning på håndtering af vandet (løbende rådgivning).

Furesø Kommune og Furesø-Egedal Forsyning: Gamle dræn og regnvand i blomsterkvarteret

Et villakvarter i Værløse er blevet drænet i forbindelse med udstykningen for mere end 50 år, og vand fra dræn og småsøer ledes flere steder til fælleskloak. Der er brug for at afdække, om der er vundet hævd på retten til at aflede drænvand til kloak, og hvilke muligheder der er for at få vandet koblet fra. Hvis forsyningen er forpligtet til at håndtere vandet, kan det være attraktivt at kombinere en renovering af drænene med afkobling af tagvand og LAR.

Gentofte Kommune og Nordvand: Klimatilpasning af Mosegårdsvej

Ved Mosegårdsvej oplever borgerne oversvømmelser allerede ved moderate regnhændelser, og der er brug for en anden håndtering af vejvandet. Borgerne skal inddrages i projektet, som også skal tage hensyn til den § 3-beskyttede Nymose. Task Forcen indgår som sparringpartner og eventuelt med et forprojekt.

Gladsaxe Kommune og Nordvand: Klimatilpasning på veje

Gladsaxe Kommune og Nordvand er i gang med at udarbejde retningslinjer/tjekliste for arbejdet med klimatilpasning på veje. Der skal samles op på erfaringer med procedurer, kriterier for vejprofiler mm. og drift og vintervedligeholdelse. Task Force bidrager med sparring og facilitering af samarbejdet.

Gribskov Kommune: Klimatilpasning af Helsinge Nord

Nord for Helsinge skal der udvikles et nyt byområde. Afvandingen fra området sker gennem Ammendrup Å, som er hydraulisk belastet og løber gennem Helsinge. Regnvandshåndtering og udbygning af området skal ske i samspil med en omlægning af Ammendrup Å uden om Helsinge. Task Force bidrager med sparring og facilitering af samarbejdet.

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner: Nordkystens Fremtid

Tilrettelæggelse af proces for borgerinddragelse i forbindelse med det fælles kystsikringsprojekt i de tre kommuner. Forprojekt.

Helsingør Kommune og Forsyning: Klimatilpasning af bykernen

Den gamle bykerne i Helsingør skal fremtidssikres i forhold til både hverdagsregn og skybrud. Kommunen ønsker at arbejde med det historiske bymiljø og håndtering af regnvandet på overfladen i tæt by. Et forprojekt skal omfatte tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser, og der skal indgås en samarbejdsaftale mellem kommune og forsyning.

Herlev Kommune: Vejvand på Gammel Klausdalsbrovej

Vejvandet løber ned på matriklerne langs Gammel Klausdalsbrovej og skaber problemer, især for kolonihaverne. Et forprojekt skal munde ud i et idékatalog med økonomiske og juridiske rammer til innovative løsninger for vejvand på en smal vej og skabe grundlag for en politisk beslutning om, hvordan problemerne løses.

Hvidovre Kommune: Konkretiseringsplan for  Strandøre

Villakvarteret Strandøre ligger lavt og har erfaring med oversvømmelser. Der skal findes nye løsninger til håndtering af regnvandet, og løsningerne skal findes i samarbejde med borgerne. Vejene ligger højere end haverne, og det er nødvendigt at finde en stor del af løsningen på privat grund. I sommeren 2017 planlægges en omfattende borgerproces, hvor beboere og andre interessenter inviteres til at finde løsninger.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning: Klimatilpasning af ny by langs motorvejen

I et område langs Helsingørmotorvejen og den kommende letbane skal der ske byudvikling, og her er det vigtigt at tænke klimatilpasning ind fra starten. En stor del af regnvandet skal håndteres lokalt i områder med stor bebyggelsesgrad og ringe nedsivningsevne. Task Force bidrager med erfaringsudveksling og sparring.


BOOK ET MØDE

Vil I gerne have besøg af vores Task Force? Skriv til Bente eller Merle, så kontakter vi dig snarest muligt.

Bente Villumsen
T 3957 5930
M 2916 9217
benvil@gladsaxe.dk >

Merle Tillde Enghoff
T 3957 5926
M 2916 9219
metila@gladsaxe.dk >

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Task Forcen afslutter løbende projekter. Når et projekt er afsluttet, kommer der en mere detaljeret beskrivelse af forløbet, læringspunkter og eventuelle produkter. Find beskrivelser af afsluttede projekter her >