KURSER, TEMADAGE OG ANDRE ARRANGEMENTER

KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning
UdbyderTitelDato
DANVADansk Vand Konference 2017
Konferencen henvender sig til alle medarbejdere i vand- og spildevandsselskaberne, rådgivere samt øvrige, der arbejder med vand, med det formål at tilskynde til udveksling erfaringer, viden og kompetencer.
14.-15. november 2017
Aarhus
Vand i ByerStormøde om vandkvalitet
Selvom kvaliteten af regnafstrømning har været på dagsordenen i mange år efterhånden, er området omkring vandkvalitet er stadig en stor udfordring når det kommer til implementering af klimatilpasningsløsninger.

Hvilke erfaringer har vi opnået? Hvor er vi i dag? Hvordan kommer vi videre med den viden vi har?

Det kan du høre mere om på stormødet den 16. november 2017. Hvor både cases, forskningsprojekter og erfaringer fra Norden vil være på programmet. Derudover også en workshop om filterjord, hvor I kan komme med jeres inputs!
16. november 2017
Taastrup
KLIKOVANDHvordan får man drift af LAR-anlæg til at glide i hverdagen?
Hvad gør du ved et nedsivningsanlæg, der ikke vil nedsive, en vand-rende, der ikke vil aflede vand eller planter, der ikke vil vokse? Det er ikke uden udfordringer at drive og vedligeholde et LAR-anlæg, især ikke anlæg med mange forskellige typer LAR-løsninger. Der er både krav til funktion og til at det skal se pænt ud. På denne halve temadag har vi fokus på, hvordan udfordringerne kan overvindes i det daglige, så man får driften af anlægget til at glide.

Målgruppen er driftsfolk og driftsledere, der har erfaring med drift af LAR-anlæg. Eksempelvis fra boligselskaber, boligforeninger, kommune og vandselskaber.
23. november 2017
Hagavej 3, 2860 Søborg
KLIKOVAND Årskonference 2017
Vi gør status og skåler for indsatsen i 2017 og ser frem mod 2018.
Program kommer senere.
28. november 2017
Teknologisk Institut
Tankegang

Hvidovre Kommune
Borgerinddragelse i klimatilpasningsprojekter
Hvordan får man borgerne til at lave en plan for at sikre deres egen bydel mod oversvømmelse?

Det holder Tankegang vandrende og arbejdende workshop om - for alle der arbejder med klimaprojekter og borgerinddragelse.

Program
Vi mødes ved Dansepavillionen i Kystagerparken (se kort i invitation), spiser sandwich og går en tur i Strandøre-området. Her fortæller Hvidovre Kommune og Tankegang om borgernes arbejde med en skybrudsplan for området.
Bagefter går vi indendøre til kaffe og kage og holder workshop om borgerinddragelse i klimaprojekter. Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne projekter, finder de gode idéer og udveksler erfaringer.

Pris: gratis, men vi fakturerer kr. 500 ved fravær uden afbud
Bemærk delvist udendørs arrangement, fornuftig påklædning anbefales.
30. november 2017
kl. 12-15
Kystagerparken
Hvidovre
FerskvandscentretGrundlæggende hydraulik
Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11 . Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser.
30. november-1. december
Ferskvandscentret

DANVA
Klimatilpasning i praksis
Vi har fokus på klimatilpasning i byerne og hvordan du planlægger og gennemfører de bedste og mest omkostningseffektive løsninger. Du får input og værktøjer til at overkomme de barrierer, der hindrer jer i at realisere klimaprojekterne.

Formålet er altså at øge dine muligheder for at handle i stedet for at snakke. Du får nye eksempler inden for samarbejdsmodeller for kommuner og forsyninger, og vi giver dig konkrete værktøjer til at vælge de rigtige løsninger.

Du får lejlighed til selv at arbejde med fx serviceniveau, medfinansieringsregler, samfundsøkonomisk analyse, synliggørelse af merværdi mv.
6. december - 7. december 2017

Ferskvandscentret
VIA University College
Resilience Academy
Løsningsmuligheder i klimatilpasningsprojekter
Vil du arbejde med resiliente løsninger inden for klimatilpasning? Bliv bedre til at vælge løsninger, der samtidig kan være med til at løse eller afhjælpe andre problemstillinger eller behov og dermed skabe merværdi for byen og dens borgere.

Med afsæt i aktuelle og spændende cases kommer du til at arbejde aktivt med forskellige klimatilpasningsløsninger såsom sikring mod havniveaustigning, skybrudssikring, afledning og udnyttelse af overfladevand samt nedsivning.

Kurset vil:
Give dig indsigt i forskellige løsningsmuligheder indenfor klimaprojekter igennem state-of-the-art cases præsenteret af projektmagerne selv
Hjælpe dig til at træffe oplyste valg af klimatilpasningsløsninger
Hjælpe dig med at sætte fokus på løsninger, der samtidig skaber merværdi i forhold til områdets beboere og nærmiljøet
9. januar 2018

Resilience House, Lysholdt Allé 8, 7100 Vejle
VIA University College
Resilience Academy
Relationsledelse i komplekse klimatilpasningsprojekter
Vil du som projektleder gerne fremme udbyttet, for både dig selv, dine projektmedarbejdere, samarbejdspartnere og byens borgere? Lær at sikre bedre relationer og øge kvaliteten i samarbejdssituationer i projekter i byen.

Som projektleder på projekter i byen skal du være med til at nedbryde traditionelle barrierer for et succesfuldt projekt. Du skal erfare, at projektets succes ikke alene måles på det konkrete resultat, men også på, hvad der er skabt af merværdi for borgeren og byen, hvordan det har medvirket til at gøre såvel borgere som by mere resilient. Selve processen får således stor betydning for projektets succes.

Kurset vil:
Give dig en grundig indsigt i relationsledelse og hvordan du kan anvende metoden på dine klimaprojekter, så du forstår dine samarbejdspartneres bevæggrunde
Hjælpe dig til i højere grad at facilitere samskabelse med byens interessenter
Hjælpe dig til en mere klar og sikker kommunikation både internt og eksternt
10. januar - 11. januar 2018

Resilience House, Lysholdt Allé 8, 7100 Vejle
DANVAServiceniveau for vand på terræn
Klimaforandringer og skybrud giver udfordringer i vores byer. Kraftig regn giver oversvømmelser på terræn. Kommunerne skal have formuleret deres bud på, hvilket serviceniveau for vand på terræn, de vil præsentere borgerne for.

IDA spildevandskomite, KL og DANVA har sammen udarbejdet en metode til at opstille et beslutningsgrundlag for valg af serviceniveau. Metoden er beskrevet i Spildevandskomiteens skrift 31.

Med udgangspunkt i skriftet og erfaringer fra forsyninger og kommuner vil kurset tilbyde en grundig indføring i anvendelse og perspektiver i skrift 31.
25. januar 2018
Skanderborg
FerskvandscentretOleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder
Gadekær, småhuller og regnvandsbassiner er ofte ramt af svindende vandspejl og tilgroning, hvor en målrettet indsats er nødvendig for både at bevare søens åbne karakter og stedets præg af uforstyrret natur og naturindhold. I andre tilfælde kan regnvandsbassiner være på vej til at vokse ind i natur, hvorved plejen må tilrettelægges efter givne naturværdier og bassinets primære funktion som regnvandsteknisk anlæg. Dette kursus vil give dig viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.
30. januar 2018
FerskvandscentretRegnvandsbassiner - design og godkendelse
Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.
Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.
Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.
23. + 24. april 2018
FerskvandscentretKystbeskyttelse
Vi dykker ned i de aktuelle forvaltningsmæssige udfordringer ved vore kystnære områder. Hvilke rettigheder og pligter har kommunen og de kystnære borgere? Vi ser også på at alle vil bygge tæt på/ved vandet, klimaændringernes betydning, skal der kystbeskyttes overalt og hvordan, og hvordan er det med økonomi og tilskud til kystbeskyttelse?
Ad hoc
Har du rettelser eller tilføjelser til listen, så kontakt Ivar Rosendal her >