KURSER, TEMADAGE OG ANDRE ARRANGEMENTER

KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning
DatoTitelUdbyder
23. august 2018

Århus
Temadag om stigende grundvand i byer
Det terrænnære grundvand stiger under vores byer, og hvem gør noget ved det? Hvad kan og må man? Hvad gør man andre steder?
I store dele af Danmark påvirkes det terrænnære grundvand på grund af ændringer i nedbørsmønsteret og havstigning. Langs kysten stiger grundvandet i takt med havstigningerne og indenlands påvirkes grundvandet af øget nedbør i vinterhalvåret. Denne temadag handler om vores byer og bebyggede områder, hvor mennesket lever. Det stigende grundvand under vores byer er ikke kun relateret til stigende nedbør og hav. Vi oplever også grundvandsgener forårsaget af ændringer i indvindingsstruktur og kloakker der tætnes i byområder som ikke tidligere har væres generet af terrænnært grundvand.
Orbicon, Teknologisk Institut og Coast2coast climate challenge
28.-29. august

Skanderborg
Grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning
DANVA og EnviNa inviterer til en to dages seminar for ansatte i kommuner og vandselskaber med fokus på grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning.
DANVA og EnviNa
30. august 2018

Taastrup
Stormøde
Har du lyst til at høre om truslen fra de stigende havvandsstande, metoder til kystbeskyttelse af byer, aktuelle projekter og prioriteringer bag kystbeskyttelse i Danmark så skynd dig at tilmelde dig stormødet.
Vand i Byer
6. september 2018KLIKOVANDs studietur 2018
KLIKOVAND inviterer på udflugt, hvor netværk, faglig inspiration og hyggeligt samvær er på dagsordenen.
KLIKOVAND
20. september 2018Gå hjem-møde: Klimatilpasning for grundejere
Kom og hør om et spændende projekt, hvor Fredensborg Kommune har hjulpet to grundejerforeninger med at starte deres egne klimatilpasningsprojekter. Rådgiver har udviklet en guide til grundejere, som vil blive præsenteret på dagen.
KLIKOVAND og Vand i byer
21. september 2018Temadag i KLIKOVANDs erfanetværk Plan og Klima
Dagens formål er, at I får mulighed for at diskutere udvalgte spørgsmål, som I møder i dagligdagen, når lokalområderne skal klimatilpasses.
Vi ser på, hvordan forholdene er i dag, og hvor I ser udfordringerne. I får også mulighed for at drømme: Hvordan kan vi finde frem til nye og bedre løsninger. Hvad skal der til for, at I kan nå jeres drømmescenarie? Hvilke regler vil I gerne have ændret?
Læs mere om program og tilmelding på KLIKOVANDs hjemmeside.
KLIKOVAND
24. - 25. september 2018

Nødebo
Styrk dit kendskab til drift af LAR
Arbejd dybdegående med drift af LAR på disse to temadage, hvor vi stiller skarpt på emnet med udgangspunkt i konkrete projekter. Dag 1 besøger vi eksisterende LAR-anlæg som vi præsenterer og studerer med fokus på drift, muligheder og problematikker. På dag 2 supplerer vi med inspirerende oplæg og workshops med yderligere fokus på drift i forhold til forskellige aspekter som monitering og merværdi. Desuden snakker vi udlicitering af drift, herunder diskussion af kvalitetsbeskrivelser for LAR-elementer.
Københavns Universitet/ Skovskolen
23. oktober 2018

Odense
Hydrologidag 2018 - terrænnært grundvand i byen og på landet
Program er ikke udgivet endnu
Hydrologiforum
25. oktober 2018

Nyborg
Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb
Dette er kursus 7 ud af 10 af EnviNa og Bech-Bruuns juridiske grundkurser.

På dette modul indleder vi med en gennemgang af de centrale regler i kystbeskyttelsesloven. Kommunerne har fået ansvaret til at meddele tilladelse til kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet, og kommunerne er derfor blevet den helt centrale myndighed i forhold til både facilitering af processen og meddelelse af de relevante tilladelser. Vi sætter fokus på den seneste retspraksis på området.

Spildevandshåndtering er centralt for både borgere og virksomheder. På modulet kigger vi nærmere på de retlige rammer for meddelelse af tilladelser samt opkrævning af bidrag. Endelig kommer vi omkring miljøbeskyttelseslovens regler for etablering af LAR-anlæg, som volder problemer i praksis.

Vandløbene og vandløbsreguleringen spiller en særlig rolle på vandområdet, fordi vandløbene dels udgør egne særlige dele af det danske miljø og beskyttes som sådan, og dels skal benyttes til afledning af vand, spildevand og drænvand. Deltagerne får en gennemgang af de særlige regler på vandløbsområdet, herunder hvordan de to grundlæggende hensyn for vandløbs-reguleringen administreres i praksis .
EnviNa
10.-11. novemberKlima-innovationscamp for studerende
Kan regnvandet integreres bedre og smartere i fremtidens byer?

KLIKOVAND og Aalborg Universitet (AAU) har sammen med flere samarbejdspartnere haft fuld fart på at udvikle en Klima-Innovations Camp (KIC). Den skal sætte fokus på klimatilpasning og vand som en ressource i samspil med bevægelse, læringsrum og sociale fællesskaber i byudviklingen.

Nutidens studerende kommer til at spille en afgørende rolle for vækst og udvikling i fremtidens Danmark. Det er vigtigt, at de bliver klædt på til at være med til at løse de samfundsmæssige og klimamæssige udfordringer, vi står over for i fremtiden.

Vi inviterer derfor studerende fra et bredt udvalg af videregående uddannelser til at deltage i århundredets nytænkning af afløbssystemet.

Målet er at få unge til at samarbejde og respektere hinanden tværfagligt og bidrage med ny inspiration til, hvordan vi som samfund løser udfordringen med integration af vand som en ressource i byerne.

KIC 2018 afholdes d. 10 -11 november 2018 hos Aalborg Universitet København.

Løsninger vil blive vist frem på Vand i Byer-konferencen d. 21.-22. november 2018, hvor der også vil være prisoverrækkelse.

Hvis du er interesseret i at høre mere om KIC så kontakt Marie-Louise Andersen på mlsa@hfors.dk
KLIKOVAND
13. - 14. november 2018Dansk Vand Konference 2018
DANVA
14. - 15. november
26. - 27. november 2018

Taastrup og Nødebo
Regnvandskonsulent - LAR-løsninger for professionelle
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger – både faskiner og mere grønne såsom regnbede og terrænreguleringer.

Kurset tager udgangspunkt i private haver. Det varer 4 dage og er for anlægsgartnere, autoriserede kloakmestre og andre, der gerne vil have et bredt, praksisnært kendskab til LAR, som fx landskabsarkitekter og planlæggere.

Du lærer blandt andet om:

•Forundersøgelser og lovgivning
•Dimensionering af løsninger
•Design og placering af regnvandsløsninger
•Plantevalg og vækstforhold
•Klimasikring af bygninger
•Anlægs- og driftsøkonomi

Kurset afsluttes med en gruppeeksamen. Bestået kursus giver mulighed for anvendelse af Regnvandskonsulent-titlen, som efterspørges af flere kommuner.

Kurset adresserer det stigende behov for at de professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger for borgerne. Kursisterne opnår en grundlæggende viden om hele processen fra forundersøgelser til design, anlæg samt efterfølgende drift af færdige anlæg.

Teknologisk Institut og Skovskolen har udviklet kurset, der giver dig mulighed for at rådgive om og udføre anlæg med grøn håndtering af regnvand.
Skovskolen, KU

Teknologisk Institut
21. november 2018

Nyborg
Ekspropriation, ledninger og veje
Dette er kursus 9 ud af 10 af EnviNa og Bech-Bruuns juridiske grundkurser.
Det er en fordel for medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger at have et indblik i de regler, der gælder for ekspropriation, ledninger og veje.

Måske overvejer kommunen at beskytte grundvandet mod bl.a. pesticider ved at udstede påbud om rådighedsindskrænkninger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1. Sådanne afgørelser kan have karakter af ekspropriation og det er nødvendigt at have et vist kendskab til reglerne, herunder muligheden for at indgå frivillige aftaler.

For så vidt angår ledninger skal kommunerne ofte forholde sig til fx forsyningsselskabers ønske om at placere ledninger på kommunale ejendomme. I den forbindelse skal man kende det såkaldte gæsteprincip og de regler, der gælder for placering og flytning af ledninger.

Medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger kan heller ikke undgå at komme i berøring med vejlovgivningen. Kursusmodulet giver en grundindføring i vejlovgivningen med særligt fokus på de områder, der er relevante for medarbejdere, der arbejder med natur- og miljøforvaltning. Et væsentligt element er vejlovgivningens regler for veje i landzone og reglerne om skiltning på vejarealer.
EnviNa
21.-22 november 2018StatuskonferenceVand i Byer
Ad hocKystbeskyttelse
Vi dykker ned i de aktuelle forvaltningsmæssige udfordringer ved vore kystnære områder. Hvilke rettigheder og pligter har kommunen og de kystnære borgere? Vi ser også på at alle vil bygge tæt på/ved vandet, klimaændringernes betydning, skal der kystbeskyttes overalt og hvordan, og hvordan er det med økonomi og tilskud til kystbeskyttelse?
Ferskvandscentret
Har du rettelser eller tilføjelser til listen, så kontakt Bente Villumsen her >