KURSER, TEMADAGE OG ANDRE ARRANGEMENTER

KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning
DatoTitelUdbyder
12. april 2018

Skanderborg
Konference om uvedkommende vand
DANVA og Dansk Miljøteknologi afholder konference om uvedkommende vand. På konferencen sætter vi fokus på de konkrete udfordringer ved uvedkommende vand, som i de kommende år forstærkes af det stigende grundvandsspejl. Ligeledes ser vi på forslag til praktiske og juridiske løsningsmodeller for den fremtidige håndtering og administration af uvedkommende vand, herunder særligt drænvand.
DANVA
19. april 2018Fagligt temamøde om merværdi i klimatilpasningen
Torsdag d. 19. april kl. 14.30-16.30 afholder vi et fagligt temamøde om merværdi på Aalborg Universitet i København.

Vi indbyder alle jer, der har ambitiøse målsætninger om at udnytte store kommende anlægsprojekter, såsom klimatilpasning, som en anledning til at ændre på byens DNA og skabe merværdi. Måske kan vi mere med nye klimatilpasningsprojekter - vi kan støtte en styrkelse af stærkere fællesskaber, øget læring, mere aktivitet i hverdagen og større sundhed?

Workshoppen sætter fokus på:
Hvordan udnytter vi, at anlægsprojekterne inden for klimatilpasning i bogstaveligt forstand bryder byen op, og derved giver os en anledning til at udfordre, hvad den gode by er?
Hvorfor kan lokale borgere og ikke-tekniske fag-områder se værdier i klimatilpasning, og hvad skal der til for at kunne synliggøre de værdier?
Hvad skal der til for, at klimatilpasning bliver en anledning til at skabe nye værdier i byen både for de lokale og ikke-tekniske fag-områder?

Det faglige temamøde er arrangeret af forskere i By og Infrastrukturgruppen på Aalborg Universitet i København, Institut for Planlægning. Udgangspunktet er forsknings- og udviklingsprojektet ‘Guldet’, der med støtte fra Vand i Byer, har til formål at inspirere til faglige udviklingsprocesser indenfor klimatilpasning.

Tilmeld dig via linket senest d. 16. april 2018
Vand i byer
19. april 2018

Middelfart
Kunstgræsbaner - vandbalance og vandkvalitet
På denne dag vil du blive præsenteret for de seneste undersøgelser af kunstgræsbaner og forslag til hvordan vi kan regulere disse. Miljøstyrelsen vil også præsentere deres seneste vejledning om kunstgræsbaner.

Målgruppen er kommunale miljøsagsbehandlere, der regulerer kunstgræsbaner. Der vil være særligt fokus på afledning af drænvand, og de udfordringer det kan give både ved udledning, nedsivning og tilslutning til kloak.
EnviNa
23. - 24. april 2018

Fredericia
Projektledelse i miljø-, plan- og naturprojekter
Stå stærkt som projektleder i samarbejdet med projektdeltagere og
–interessenter og giv dit projekt de bedste betingelser.

Gennem 2 moduler a 2 dage får du de praktiske redskaber og nødvendige viden til at lede dit projekt effektivt. Der udleveres diplom for gennemført kursusdeltagelse på sidstedagen.
EnviNa
23. - 24. april 2018
Regnvandsbassiner - design og godkendelse
Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.
Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.
Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.
Ferskvandscentret
2. maj 2018Temadag: Masterclass i Horizon2020-ansøgningerNu har i chancen for at blive rigtig gode til at tolke et Horizon2020 emne samt til at skrive Horizon2020 ansøgninger.

Horizon2020 er EU’s største forskningsprogram nogensinde. Emnemæssigt spænder det over Samfundsmæssige udfordringer, Excellent forskning og Industrielt lederskab. Der er mange penge i EU’s H2020 kasse, og i disse tider, hvor de nationale midler skæres kraftigt ned, er H2020 midlerne derfor endnu mere interessante at søge.

Det kan være både kompliceret og et omfattende arbejde at søge midler fra Horizon 2020. Derfor afholder Vand i Byer et Temamøde i form af en H2020 Masterclass den 2. maj fra kl 9-16. Anders Bjerrum og Stefanie Bondy Jørgensen vil føre os sikkert igennem en dag, hvor vi vil lære at forstå et H2020 emne og kommer grundigt omkring alle afsnittene i en H2020 ansøgning, dvs.: Exellence, Impact og Implementation samt konsortiedannelse.

OBS: Udvidet tilmeldingsfrist - senest 23. april.
Vand i byer
Teknologisk Institut, Taastrup
2. maj 2018Planlægning af vandhåndtering: En workshop om målsætning og indikatorer
Hvilke mål har vi, når vi håndterer vand i byplanlægning? Og kan de kvantificeres?

DTU Miljø, v. ph.d.-studerende Julie Skrydstrup, inviterer i samarbejde med KLIKOVAND til workshop om målsætning i vandhåndtering i byer om eftermiddagen onsdag d. 2. maj.
DTU Miljø
3. maj 2018

Skanderborg
Vand på og under fremtidens veje - vejafvanding og klimatilpasning
Det vådere danske klima og tendensen til flere intense nedbørshændelser giver øgede regnvandsmængder på de kommunale veje. Når regnvandet skal håndteres, berører det ofte mange interessenter og vejen har snævre rammer.

På denne konference stilles skarpt på udfordringer, løsninger og muligheder ved vejafvanding – både på og under vejen.

På konferencen får vi overblikket over de mange forskellige myndigheds- og driftsmæssige udfordringer samt muligheden for at gå i dybden med både tekniske, juridiske og økonomiske aspekter samt samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber. Der vil blive inddraget mange forskellige cases, og der er afsat tid til dialog med oplægsholdere og kollegaer fra branchen.
DANVA
15. - 16. maj 2018
Spildevandsplanen
Vi fokuserer på såvel de formelle rammer som de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi kikker på aktuelle udfordringer som regnvandshåndtering, klimatilpasning og vandplanarbejdet, men vi belyser også generelle problemstillinger i form af ekspropriationsgrundlag, fællesprivate anlæg, miljøvurdering, vandsektorloven osv.

Du får praktiske tips og eksempler på arbejdet med revisioner og tillæg, og på den daglige anvendelse af din spildevandsplan. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset.

Spildevandsplanen skal i dag være digital. Vi gennemgår derfor den digitale spildevandsplan, herunder håndteringen af det digitale datagrundlag. Du får også et detaljeret indblik i de værktøjer, der findes på markedet, hvis du f.eks. ønsker en dynamisk spildevandsplan, og når du skal levere data til PULS, PlansystemDK mv.
Ferskvandscentret
16. maj 2018

Middelfart
Vandløbshydraulik og medbenyttelse af vandløb
Kurset er for dig, som arbejder med vandløb eller spildevand og har behov for bedre forståelse af vandstande, afstrømning og oversvømmelser. Der vil være fokus på brugbare værktøjer, som du kan anvende i det daglige arbejde.

Kursets formål er at give sagsbehandlere rette værktøjer til at anvende grundlæggende hydraulik til at beregne vandføringer og afstrømninger i vandløb. Deltagerne skal opnå forståelse for afstrømningens størrelse og betydningen herfor i dræn og rørlagte vandløb.
EnviNa
28. - 29. maj 2018

Nødebo
Styrk dit kendskab til drift af LAR
Arbejd dybdegående med drift af LAR på disse to temadage, hvor vi stiller skarpt på emnet med udgangspunkt i konkrete projekter. Dag 1 besøger vi eksisterende LAR-anlæg som vi præsenterer og studerer med fokus på drift, muligheder og problematikker. På dag 2 supplerer vi med inspirerende oplæg og workshops med yderligere fokus på drift i forhold til forskellige aspekter som monitering og merværdi. Desuden snakker vi udlicitering af drift, herunder diskussion af kvalitetsbeskrivelser for LAR-elementer.
Københavns Universitet/ Skovskolen
31. maj 2018Møde om ekskursion: Water in India, november 2018A delegation with Danish SMEs and knowledge institutions will travel to India (New Delhi and Udaipur) in week 48, 2018. The delegation will visit knowledge institutions, companies, industry associations, and other relevant stakeholders in India. Furthermore, 1-1 matchmaking meetings will be supported. This workshop will give more information about the study tour.

This is a co-arrangement with the Innovation Centre Denmark in New Delhi and the innovation network Water in Urban Areas. Posts in the day will be in English
Vand i byer
Teknologisk Institut, Taastrup
1. juni 2018Kursus og temadag om cost-benefit analyser
KLIKOVAND inviterer sine medlemmer til at få en grundig indføring i begreber, forudsætninger og anvendelse af cost-benefit analyser i forbindelse med skybrudssikring.
Kurset forløber om formiddagen, mens eftermiddagen byder på temadag om samme emne. Man kan deltage i et af arrangementerne eller begge dele.
Mere information følger her på KLIKOVANDs hjemmeside og i nyhedsbrevet.
KLIKOVAND
12. juni 2018

Nødebo
Grønne tage-konferencen 2018: Byens femte facade er grøn
De grønne tage har for alvor indtaget deres plads i bybilledet. Men hvorfor skal vi anvende de grønne tage, og hvilke muligheder og begrænsninger har vi, når vi designer dem? Kom og bliv opdateret når vi sætter de grønne tage på dagsordenen. Hvor langt er vi kommet, og hvad er næste skridt?
Københavns Universitet/ Skovskolen
6. september 2018Studietur: KLIKOVAND inviterer på udflugt, hvor netværk, faglig inspiration og hyggeligt samvær er på dagsordenen. Mere information følger på KLIKOVANDs hjemmeside og i nyhedsbrevet. Save the date.KLIKOVAND
23. oktober 2018

Odense
Hydrologidag 2018 - terrænnært grundvand i byen og på landet
Program er ikke udgivet endnu
Hydrologiforum
25. oktober 2018

Nyborg
Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb
Dette er kursus 7 ud af 10 af EnviNa og Bech-Bruuns juridiske grundkurser.

På dette modul indleder vi med en gennemgang af de centrale regler i kystbeskyttelsesloven. Kommunerne har fået ansvaret til at meddele tilladelse til kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet, og kommunerne er derfor blevet den helt centrale myndighed i forhold til både facilitering af processen og meddelelse af de relevante tilladelser. Vi sætter fokus på den seneste retspraksis på området.

Spildevandshåndtering er centralt for både borgere og virksomheder. På modulet kigger vi nærmere på de retlige rammer for meddelelse af tilladelser samt opkrævning af bidrag. Endelig kommer vi omkring miljøbeskyttelseslovens regler for etablering af LAR-anlæg, som volder problemer i praksis.

Vandløbene og vandløbsreguleringen spiller en særlig rolle på vandområdet, fordi vandløbene dels udgør egne særlige dele af det danske miljø og beskyttes som sådan, og dels skal benyttes til afledning af vand, spildevand og drænvand. Deltagerne får en gennemgang af de særlige regler på vandløbsområdet, herunder hvordan de to grundlæggende hensyn for vandløbs-reguleringen administreres i praksis .
EnviNa
10.-11. novemberKlima-innovationscamp for studerende
Kan regnvandet integreres bedre og smartere i fremtidens byer?

KLIKOVAND og Aalborg Universitet (AAU) har sammen med flere samarbejdspartnere haft fuld fart på at udvikle en Klima-Innovations Camp (KIC). Den skal sætte fokus på klimatilpasning og vand som en ressource i samspil med bevægelse, læringsrum og sociale fællesskaber i byudviklingen.

Nutidens studerende kommer til at spille en afgørende rolle for vækst og udvikling i fremtidens Danmark. Det er vigtigt, at de bliver klædt på til at være med til at løse de samfundsmæssige og klimamæssige udfordringer, vi står over for i fremtiden.

Vi inviterer derfor studerende fra et bredt udvalg af videregående uddannelser til at deltage i århundredets nytænkning af afløbssystemet.

Målet er at få unge til at samarbejde og respektere hinanden tværfagligt og bidrage med ny inspiration til, hvordan vi som samfund løser udfordringen med integration af vand som en ressource i byerne.

KIC 2018 afholdes d. 10 -11 november 2018 hos Aalborg Universitet København.

Løsninger vil blive vist frem på Vand i Byer-konferencen d. 21.-22. november 2018, hvor der også vil være prisoverrækkelse.

Hvis du er interesseret i at høre mere om KIC så kontakt Marie-Louise Andersen på mlsa@hfors.dk
KLIKOVAND
13. - 14. november 2018Dansk Vand Konference 2018
DANVA
14. - 15. november
26. - 27. november 2018

Taastrup og Nødebo
Regnvandskonsulent - LAR-løsninger for professionelle
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger – både faskiner og mere grønne såsom regnbede og terrænreguleringer.

Kurset tager udgangspunkt i private haver. Det varer 4 dage og er for anlægsgartnere, autoriserede kloakmestre og andre, der gerne vil have et bredt, praksisnært kendskab til LAR, som fx landskabsarkitekter og planlæggere.

Du lærer blandt andet om:

•Forundersøgelser og lovgivning
•Dimensionering af løsninger
•Design og placering af regnvandsløsninger
•Plantevalg og vækstforhold
•Klimasikring af bygninger
•Anlægs- og driftsøkonomi

Kurset afsluttes med en gruppeeksamen. Bestået kursus giver mulighed for anvendelse af Regnvandskonsulent-titlen, som efterspørges af flere kommuner.

Kurset adresserer det stigende behov for at de professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger for borgerne. Kursisterne opnår en grundlæggende viden om hele processen fra forundersøgelser til design, anlæg samt efterfølgende drift af færdige anlæg.

Teknologisk Institut og Skovskolen har udviklet kurset, der giver dig mulighed for at rådgive om og udføre anlæg med grøn håndtering af regnvand.
Skovskolen, KU

Teknologisk Institut
21. november 2018

Nyborg
Ekspropriation, ledninger og veje
Dette er kursus 9 ud af 10 af EnviNa og Bech-Bruuns juridiske grundkurser.
Det er en fordel for medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger at have et indblik i de regler, der gælder for ekspropriation, ledninger og veje.

Måske overvejer kommunen at beskytte grundvandet mod bl.a. pesticider ved at udstede påbud om rådighedsindskrænkninger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1. Sådanne afgørelser kan have karakter af ekspropriation og det er nødvendigt at have et vist kendskab til reglerne, herunder muligheden for at indgå frivillige aftaler.

For så vidt angår ledninger skal kommunerne ofte forholde sig til fx forsyningsselskabers ønske om at placere ledninger på kommunale ejendomme. I den forbindelse skal man kende det såkaldte gæsteprincip og de regler, der gælder for placering og flytning af ledninger.

Medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger kan heller ikke undgå at komme i berøring med vejlovgivningen. Kursusmodulet giver en grundindføring i vejlovgivningen med særligt fokus på de områder, der er relevante for medarbejdere, der arbejder med natur- og miljøforvaltning. Et væsentligt element er vejlovgivningens regler for veje i landzone og reglerne om skiltning på vejarealer.
EnviNa
Ad hocKystbeskyttelse
Vi dykker ned i de aktuelle forvaltningsmæssige udfordringer ved vore kystnære områder. Hvilke rettigheder og pligter har kommunen og de kystnære borgere? Vi ser også på at alle vil bygge tæt på/ved vandet, klimaændringernes betydning, skal der kystbeskyttes overalt og hvordan, og hvordan er det med økonomi og tilskud til kystbeskyttelse?
Ferskvandscentret
Har du rettelser eller tilføjelser til listen, så kontakt Bente Villumsen her >