KURSER, TEMADAGE OG ANDRE ARRANGEMENTER

KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning
UdbyderTitelDato
IDAKlimatilpasningsprojekt under udførelse
På dette møde skal vi først besøge et klimaprojekt under udførelse, og efter vi har fået en rundtur på byggepladsen, kører vi til Tapperiet i Køge. Her hører vi nærmer om projektet, såvel fra bygherren, rådgiveren, entreprenøren og rørleverandøren.
22. august 2017
IDAKloak- og pumpestation under udførsel på Kløvermarken
På dette gå-hjem-møde, starter vi med en guidet rundtur på byggepladsen, bl.a. med en tur i store kloakrør. Efter en pause går vi over til erfaringer mv. ved gennemførslen af projektet ved såvel bygherren HOFOR, rådgiveren, entreprenøren og rørleverandør. Byggeriet skal årligt kunne håndtere cirka 35 mia. liter spildevand fra 350.000 borgere. Pumpestationen skal samtidige kunne klare 8.500 liter i sekundet og dermed også håndtere perioder med kraftig regn.
22. august 2017
Herjedalsgade 1-3, 2300 København S
(Byggepladsskur)
KLIKOVANDVis vejen frem
Åbent hus på 10 vejprojekter fordelt i hele Hovedstadsregionen. Kommuner, forsyninger, entreprenører og private viser frem og fortæller om tankerne bag anlæggene, processen med at etablere dem og deres erfaringer. Gratis arrangement, ingen tilmelding - mød blot op på de tidspunkter, der er angivet i kataloget, som kan downloades på ovenstående link.
24. august 2017
Hovedstadsregionen
KLIKOVAND i samarbejde med Forsikring & PensionTemadag om skybrudsplaner
KLIKOVAND og Forsikring & Pension inviterer til temadag om skybrudsplaner 31. august

Håndteringen af skybrud bliver ofte set som en opgave for beredskabet, men med flere og voldsommere skybrud i fremtiden kan det i stadig højere grad betale sig at planlægge for at undgå store skader i forbindelse med skybrud. Derfor har den regionale Task Force for klimatilpasning og Forsikring & Pension i fællesskab arrangeret en temadag om skybrudsplaner, hvor vi sætter fokus på formål, indhold, proces og relevante erfaringer.
31. august 2017
København
FerskvandscentretTransportsystemer for spildevand
Kurset er udviklet til dig, der planlægger, projekterer, leverer eller har driftsansvar for transportanlæg i spildevandsforsyningerne.

Transportanlæggene bliver en stadig vigtigere del af forsyningsstrukturen. Derfor er det afgørende vigtigt, at alle forhold er i orden: Samspil mellem forsyning og myndighed før, under og efter anlægsopgaven, valg af tracé og hardware, design og holdbarhed - og mere endnu.
4.-5. september 2017
Silkeborg
FerskvandscentretDeklarationer og beskyttelse af ledninger og anlæg
På dette kursus gennemgår vi regler og praksis for at skabe overblik over ledningers og anlægs beskyttelse. Vi ser fremad og giver vores bud på, hvordan ledningsejere bedst kan sikre deres eksisterende rettigheder og rettigheder for nye anlæg.

I forlængelsen af en række konkrete afgørelser er der igennem de senere år sket en betydelig udvikling vedrørende den juridiske beskyttelse af forsyningsledninger og tekniske anlæg.
7. september 2017
Silkeborg
Klimatilpasning Kokkedal og Vand i ByerIndvielse og seminar
Oplev hvordan vi kan beskytte os mod oversvømmelser og samtidig skabe en bedre bydel, når et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter indvies den 13. september i Kokkedal. Det bliver en festlig og faglig dag, hvor alle er velkomne.
Som en del af indvielsen inviterer Klimatilpasning Kokkedal til seminar målrettet alle med en faglig interesse i klimatilpasning og byudvikling. På seminaret vil du møde tre forskergrupper, som igennem flere år har fulgt projektet. Mød også de lokale aktører og ikke mindst de arkitekter og ingeniører, som har stået bag udformningen af de 40 delprojekter i Klimatilpasning Kokkedal. Og vær med i debatten om, hvad vi kan lære af det ambitiøse projekt, der kobler klimatilpasning og områdefornyelse i en hidtil uset skala.
13. september 2017
Kokkedal
DANVADrift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner
På kurset vil du blive introduceret til hvilke lovmæssige rammer, der er gældende når opgaverne med drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, skal løses. Kurset vil byde på ideer til hvad en plejeplan kan indeholde, så den kan danne grundlag for planlægningen af den praktiske drift og vedligeholdelse af regnvandsbassinerne. Du vil lære om forskellige metoder til grøn pleje, oprensningsmetoder og håndtering af sediment samt metoder til renovering og annullering af bassiner.
18. september 2017
Skanderborg
Vand i ByerVand i Byer studietur til Tyskland og Holland
Turen vil foregå med fly til Berlin. Herfra med bus gennem Tyskland og Holland. Fra Amsterdam flyver vi tilbage til Danmark.

På turen vil der være muligheder for at se LAR-anlæg i stor og lille skala, samt nye og gamle anlæg. Vi skal se på på regnvandshåndtering omkring floderne i Dortmund. I Holland vil der både være mulighed for at se på kystsikring og stormflodssikring samt større bydele der er afkoblet med LAR.
11.-15. september 2017
Vand i Byer Stormøde om beredskab og kystsikring, havvandsstigninger og stormflod
Stormødet vil om formiddagen omhandle Beredskab og om eftermiddagen Kystsikring, havvandsstigninger og stormflod.
19. september 2017
Aarhus
KLIKOVANDStudietur
Programmet byder på eksempler et besøg i på Solrødgård Hillerød Forsynings klima og miljøpark hvor der er tænkt lokal afledning af regnvand, grønt tag med videre og i år har vi også fokus på grønne vægge og rensning af overfladevand. Vi kommer med et detaljeret program i starten af august.
21. september 2017.
Afgang fra DGI-byen, København.
Klimatilpasning Kokkedal m.fl.Konference: Regnvand skaber udvikling
Tirsdag den 26. september inviterer AlmenNet, Transport- Bygnings- og Boligministeriet, Klimatilpasning Kokkedal og Fredensborg Kommune til en heldagskonference om de genvinster, som kan opnås når boligselskaber, kommuner og vandselskaber går sammen om at løse klimaudfordringer.
Dagen bliver en mikstur af spændende oplæg, besigtigelser af klimatilpasningsløsninger og præsentation og debat af etablerede eksempler på klimatilpasningsløsninger, indenfor det almene område.
Konferencen er åben for alle interesserede.

Tilmelding senest 19. september.
26. september 2017.
Kokkedal
Teknologisk InstitutRekreativt brug af regnvand
Ønsker du at bruge regnvand rekreativt – eller til leg og læring? Dette kursus opsummerer krav fra myndigheder samt praktiske erfaringer med eksisterende vandlegepladser, soppebassiner og multirum, hvor leg møder vandets vej.
27. september 2017.
Teknologisk InstitutSkybrudssikring af bygninger og kældre
Gennem de senere år har der været mange alvorlige skader på bygninger som følge af skybrud. Skaderne skyldes dels vand, der trænger ind i bygningen gennem klimaskærmen og dels vand, der trænger op i kælderen gennem kloaksystemet. På kurset gennemgår vi, hvordan du kan sikre din bygning, så du undgår, at vand trænger ind fra terræn, samt hvordan pumper og højvandslukker kan anvendes som beskyttelse mod kælderoversvømmelse. Desuden gennemgår vi, hvordan regnvandet kan håndteres på egen grund.
3. oktober 2017.
RørcenteretRegnvandskonsulent
Kurset er et nyt 4 dages kursus, der ruster dig til at rådgive borgere om håndtering af regnvand på
egen grund. Kurset er primært for faggrupper, der beskæftiger sig med regnvandsanlæg i
forbindelse med rekreative områder. Det er bl.a. kloakmestre, anlægsgartnere, ingeniører i tekniske
afdelinger hos kommuner og regioner, driftsfolk, der arbejder med ejendomme, kloak og afløb samt
bygningskonstruktører o.l. Andre faggrupper er også velkomne. Teknologisk Institut og Skovskolen
har i samarbejde med Danske Kloakmestre og Danske Anlægsgartnere udviklet kurset, der giver dig
mulighed for at rådgive om og udføre anlæg med grøn håndtering af regnvand.
4. til 25. oktober 2017
Høje Taastrup og Fredensborg
Vand i ByerGå-hjem møde i Klimatilpasning Kokkedal
Kom med ud og besøg et af Danmarks største færdigbyggede klimatilpasningsprojekter, oplev de 40 delprojekter, mød forskerne, som følger projekter, og bliv inspireret af en vifte af nytænkende løsninger, som kombinerer regnvandshåndtering med nye byrum og natur.
5. oktober 2017
Kokkedal
FerskvandscentretTilladelser til regnbetingede udledninger
Kurset består af en introdel i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemer, der tilpasses til kursisternes behov, og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Natur- og Miljøklagenævnet, klædes kursisterne på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.
5.-6. oktober 2017
DANVA m.fl.NORDIWA 2017
Nordisk spildevandskonference / Nordic wastewater conference.
Leading Nordic event for water professionals – experts and practitioners, managers and operators: utility staff, city planners, researchers, engineers, advisors and others with an interest in wastewater management and climate change adaptation in the Nordic region. Special focus this year on wastewater management in the Baltic Sea Region.
10-12. oktober 2017
Aarhus
SkovskolenPLANTER I KLIMATILPASNINGEN
På denne temadag sætter vi fokus på brugen af planter i klimatilpasningen.
Klimatilpasnings-projekter sælges ofte på frodige og blomstrende løsninger. At opnå succes med grønne overfladeløsninger forudsætter, at beton skiftes ud med planter. Men hvilke planter er gode til hvad? Hvordan skal de driftes? Og kan de egentlig mere end at forskønne et område? Kan vi fx tænke planter ind i løsninger til at fremme hydraulikken, gøre vandet renere og tilbageholde vand i klimatilpasningen?
12. oktober 2017
Teknologisk InstitutDrift og vedligehold af LAR-anlæg
Har du behov for at vedligeholde et LAR-anlæg? Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at vedligeholde regnvandsløsninger – både faskiner, regnbede, grønne tage, permeable belægninger og vandrender. Kurset omhandler både løsninger i private haver, i veje og på offentlige arealer.

Kurset henvender sig både til driftschefer og planlæggere af arbejdsopgaver inden for drift og vedligehold samt til udførende så som tekniske serviceledere i boligforeninger, autoriserede kloakmestre, anlægsgartnere, ansatte i materielgården eller vej og park samt entreprenører, men andre faggrupper er også velkomne.
12. oktober 2017
KLIKOVANDTemadag om drift af blå/grønne klimatilpasningsløsninger.
Hvad gør du ved et nedsivningsanlæg, der ikke vil nedsive, en vand-rende, der ikke vil aflede vand eller planter, der ikke vil vokse? Det er ikke uden udfordringer at drive og vedligeholde et LAR-anlæg, især ikke anlæg med mange forskellige typer LAR-løsninger. Der er både krav til funktion og til at det skal se pænt ud. På denne halve temadag har vi fokus på, hvordan udfordringerne kan overvindes i det daglige, så man får driften af anlægget til at glide.

Målgruppen er driftsfolk og driftsledere, der har erfaring med drift af LAR-anlæg. Eksempelvis fra boligselskaber, boligforeninger, kommune og vandselskaber.
23. oktober 2017
Teknologisk InstitutKlimatilpasningsuddannelse
Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand.Få opdateret din viden om klimatilpasing og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt. Med uddannelsen får du opdateret din værkstøjskasse med både traditionelle og alternative løsninger til regnvandshåndtering og får en forståelse for, hvornår de forskellige løsninger er relevante og hvordan de bedst spiller sammen. Under hele forløbet vil der være blanding af teori og praksis.
23. oktober til 15. november 2017
DANVAMedfinansiering af klimatilpasningsprojekter dag 1
Dag 1: Samarbejde om medfinansieringsprojekter – Modning, opstart og planlægning/projektering.
25. oktober 2017
Skanderborg
DANVAMedfinansiering af klimatilpasningsprojekter dag 2
Dag 2: Samarbejde om medfinansieringsprojekter – Gennemførelse og drift.
26. oktober 2017
Skanderborg
HydrologiforumHydrologidag 2017 - bliv klogere på vand i lyset af FN's verdensmål
På årets hydrologidag kan du høre, hvad FN's 17 verdensmål betyder for de, der arbejder med vand. Hvad er perspektiverne i en dansk kontekst?
Der vil blandt andet blive stillet skarpt på at gøre FN's verdensmål håndgribelige og interessante for vandområdet.
Spørgsmål som, hvad er vandområdets rolle, og hvilket bidrag kan de yde mod FN's verdensmål om blandt andet bæredygtighed, vil blive taget op. Der vil på hydrologidagen også være rig mulighed for at dyrke netværket med ligesindede.
Tid og sted
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 09:30

Hotel HC Andersen
Claus Bergsgade 7
5000 Odense
26. oktober 2017
Odense
FerskvandscentretKlimaforandringer og afløbssystemer
Vi ser bl.a. på hvilke problemer, Klimatilpasningsplanerne peger på, hvilke muligheder har du for at løse dem, og hvordan kan de finansieres. Ikke kun inden for bygrænsen, men også hvordan du kan inddrage ådale, vandløb og landbrugsarealer, og hvilke løsninger du kan vælge.

På kurset kombinerer vi de bedste kræfter fra mindre forsyningsselskaber, kommuner, erfarne rådgivere, Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet med cases.
25.-26. oktober 2017
KLIKOVANDTemadag om klimatilpasning i lokalplaner.
Hvordan arbejder vi med klimatilpasning i lokalplaner? Hvilke muligheder er der, og hvad tillader loven? Hvordan udvikles en lokalplan for henholdsvis en ny bydel, et kvarterløft, en gammel bydel og en klimalokalplan?
26. oktober 2017
FerskvandscentretTemadag: Separering af afløbssystemet
Mange forsyninger er forsat i gang eller overvejer fortsat at påbegynde separeringer af afløbssystemerne.
Separeringer har mange fordele, men er også forbundet med en masse udfordringer. På denne temadag sætter vi bl.a. fokus på stigende grundvand på grund af nye tætte ledninger, fejlkoblinger og uvedkommende vand, myndighedskrav, kravet om merværdi og alternativ anvendelse af regnvandet, separering på afbetaling og hvordan vi motiverer grundejerne.
30. oktober 2017
SkovskolenKLIMATILPASNING – DEN GRØNNE BY
Københavns Universitet, Skovskolen, sætter fokus på hvordan vi skaber rammerne for den grønne klimatilpassede by. Hvordan kan bynær skov, parker, regnbede og grønne overflader give byen den robusthed som er nødvendig i fremtiden? Denne dag ser vi på - gennem oplæg og workshop med Klikovands merværdis-værktøj – hvordan planlægning, projekter og planter kan udvikle byen til at blive sundere, skønnere og mere klimasikker.

Deltag d. 2. november og få dit eget værktøj med hjem til måling af merværdi i klimatilpasningsprojekter!
2. november 2017
DANVADansk Vand Konference 201714.-15. november 2017
Aarhus
Vand i ByerStormøde, Vandkvalitet16. november 2017
KLIKOVANDÅrskonference 2017
Vi gør status og skåler for indsatsen i 2017 og ser frem mod 2018.
Program kommer senere.
28. november 2017
Teknologisk Institut
FerskvandscentretGrundlæggende hydraulik
Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11 . Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser.
30. november-1. december
FerskvandscentretRegnafstrømning
Lær, hvordan du takler de klimaændringer, der allerede giver øgede vandmængder. Du lærer at administrere håndteringen af regn, der i stigende grad er et fokusområde i afløbssystemerne.
Vi giver dig overblik over vandrammedirektivet og badevandsdirektivet,
og du får redskaber til at imødekomme de
øgede krav om rensning af både overløbsvand og separat regnvand inden udledning til recipient.
Ad hoc
FerskvandscentretKystbeskyttelse
Vi dykker ned i de aktuelle forvaltningsmæssige udfordringer ved vore kystnære områder. Hvilke rettigheder og pligter har kommunen og de kystnære borgere? Vi ser også på at alle vil bygge tæt på/ved vandet, klimaændringernes betydning, skal der kystbeskyttes overalt og hvordan, og hvordan er det med økonomi og tilskud til kystbeskyttelse?
Ad hoc
Har du rettelser eller tilføjelser til listen, så kontakt Ivar Rosendal her >