KURSER, TEMADAGE OG ANDRE ARRANGEMENTER

KLIKOVANDs liste over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning
UdbyderTitelDato
VIA University College
Resilience Academy
Løsningsmuligheder i klimatilpasningsprojekter
Vil du arbejde med resiliente løsninger inden for klimatilpasning? Bliv bedre til at vælge løsninger, der samtidig kan være med til at løse eller afhjælpe andre problemstillinger eller behov og dermed skabe merværdi for byen og dens borgere.

Med afsæt i aktuelle og spændende cases kommer du til at arbejde aktivt med forskellige klimatilpasningsløsninger såsom sikring mod havniveaustigning, skybrudssikring, afledning og udnyttelse af overfladevand samt nedsivning.

Kurset vil:
Give dig indsigt i forskellige løsningsmuligheder indenfor klimaprojekter igennem state-of-the-art cases præsenteret af projektmagerne selv
Hjælpe dig til at træffe oplyste valg af klimatilpasningsløsninger
Hjælpe dig med at sætte fokus på løsninger, der samtidig skaber merværdi i forhold til områdets beboere og nærmiljøet
9. januar 2018

Resilience House, Lysholdt Allé 8, 7100 Vejle
Vand i ByerStormøde om "Fremtidens klimatilpasningsløsninger"
Foreløbigt har programmet følgende udseende:
Morgenbuffet og registrering
Velkommen v/Ulrik Hindsberger, Vand i Byer
Midtjysk klimatilpasning ved AquaGlobe og Klimatorium – to udstillingsfyrtårne, som er på vej til at blive skabt i C2C CC
Oplagte danske løsninger, som skal fremvises ved IWA 2018 i Tokyo, Danva gennemfører en workshop
En fælles vision for klimatilpasning i Danmark – hvordan skulle en sådan lyde? Workshop faciliteret af Mikkel Thomassen, Smith
Overraskelse
Tak for i dag, v/Dorthe Selmer, C2C CC
24. januar 2018

Aarhus
DANVAServiceniveau for vand på terræn
Klimaforandringer og skybrud giver udfordringer i vores byer. Kraftig regn giver oversvømmelser på terræn. Kommunerne skal have formuleret deres bud på, hvilket serviceniveau for vand på terræn, de vil præsentere borgerne for.

IDA spildevandskomite, KL og DANVA har sammen udarbejdet en metode til at opstille et beslutningsgrundlag for valg af serviceniveau. Metoden er beskrevet i Spildevandskomiteens skrift 31.

Med udgangspunkt i skriftet og erfaringer fra forsyninger og kommuner vil kurset tilbyde en grundig indføring i anvendelse og perspektiver i skrift 31.
25. januar 2018
Skanderborg
DANVADWF Danish Water Research Conference 2018
The sessions will focus on:

• Research and commercialization

• Fate of toxins and water supply security

• Urban advances: Reuse, reduce, recycle – new face of wastewater treatment

• Urban water and climate adaptation

• Micro plastics, Fate and removal

• Water-Food-Energy nexus

• Additional relevant topics
30. januar 2018

Lyngby
FerskvandscentretPleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder
Gadekær, småhuller og regnvandsbassiner er ofte ramt af svindende vandspejl og tilgroning, hvor en målrettet indsats er nødvendig for både at bevare søens åbne karakter og stedets præg af uforstyrret natur og naturindhold. I andre tilfælde kan regnvandsbassiner være på vej til at vokse ind i natur, hvorved plejen må tilrettelægges efter givne naturværdier og bassinets primære funktion som regnvandsteknisk anlæg. Dette kursus vil give dig viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.
30. januar 2018
Skovskolen, KUKlimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier
KLAR til LAR? Københavns Universitet tilbyder nu efteruddannelseskurset Klimatilpasning ved hjælp af Grønne Teknologier. Kurset er målrettet landskabsarkitekter, planlæggere, ingeniører, geologer, biologer mv. Fokus er på håndtering af vand i byer ud fra følgende vinkler:

• Klimaforandringer og strategier for bæredygtig byudvikling, primært i dansk kontekst
• LAR-metoder, fra tekniske beskrivelser af enkeltelementer til de seneste forskningsresultater inden for konstruktion og design
• Håndtering af vandkvalitet, herunder teknologier til sikring af vandkvalitet og relevant lovgivning
• Praktisk design og implementering, samt økonomi, drift og vedligeholdelse

Sideløbende arbejdes på en selvvalgt projektopgave under vejledning. Kurset foregår på Skovskolen i Nødebo og har tre undervisningsgange. Gennemgående undervisere er Marina Bergen Jensen og Ole Fryd, der er forskere og undervisere indenfor klimatilpasning, vandhåndtering, landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Som lærebog benyttes ’LAR-bogen – håndtering af regnafstrømning i byens landskab’.
5. - 6. februar
5. -7. marts
9. - 11. april 2018
Skovskolen, KU

Teknologisk Institut
Regnvandskonsulent - LAR-løsninger for professionelle
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger – både faskiner og mere grønne såsom regnbede og terrænreguleringer. Kurset tager udgangspunkt i private haver.

Det varer 4 dage og er for anlægsgartnere, autoriserede kloakmestre og andre, der gerne vil have et bredt, praksisnært kendskab til LAR, som fx landskabsarkitekter og planlæggere.

Du lærer blandt andet om:

•Forundersøgelser og lovgivning
•Dimensionering af løsninger
•Design og placering af regnvandsløsninger
•Plantevalg og vækstforhold
•Klimasikring af bygninger
•Anlægs- og driftsøkonomi

Kurset afsluttes med en gruppeeksamen. Bestået kursus giver mulighed for anvendelse af Regnvandskonsulent-titlen, som efterspørges af flere kommuner.

Kurset adresserer det stigende behov for at de professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger for borgerne. Kursisterne opnår en grundlæggende viden om hele processen fra forundersøgelser til design, anlæg samt efterfølgende drift af færdige anlæg.

Teknologisk Institut og Skovskolen har udviklet kurset, der giver dig mulighed for at rådgive om og udføre anlæg med grøn håndtering af regnvand.
7. - 8. februar
27. - 28. februar 2018

Taastrup og Nødebo
MOLIO
Byggeriets Videnscenter
Klimaændringer - udfordringer og muligheder for byggeriet
Vores klima er i forandring. Kraftigere storme, øget og mere intens nedbør, højere temperaturer og længere tørkeperioder. Klimaet har stor betydning for os alle og på den måde, vi skal indrette vores byer og boliger på i fremtiden. Tager vi ikke hånd om det i tide risikerer vi at stå med en kæmperegning og store miljømæssige konsekvenser. Men klimaforandringerne byder ikke kun på udfordringer. De fører også nye muligheder med sig.

På konferencen belyser vi, hvordan udfordringer kan gøres til muligheder, og vi præsenterer konkrete og aktuelle løsninger fra ind- og udland, hvor man med succes har håndteret klimaforandringerne.
8. februar

Middelfart
EnviNaProjektledelse i miljø-, plan- og naturprojekter
Stå stærkt som projektleder i samarbejdet med projektdeltagere og –interessenter og giv dit projekt de bedste betingelser.

Vi fokuserer på:
- Grundlæggende forståelse af projekter og den organisatoriske kontekst

- Den gode forberedelse, projektplanlægning og opstart

- Ledelse af projekter

- Vidensdeling på tværs af deltagerne undervejs i forløbet.

Du kan også regne med,
at der undervejs er arbejdsrum, hvor du selv eller
sammen med andre deltagere forholder dig til og får
sparring på et aktuelt projekt i egen organisation.
28. februar - 1. marts 23. - 24. april.

Fredericia
NIRASERFA-dag om højtstående grundvand
Højstående grundvand udfordrer kommuner og forsyningers tekniske løsninger, administrative set up og eksisterende bolig- og sommerhusområder. Det nuværende system og praksisser er ikke gearet til at håndtere ’klimatruslen’ fra undergrunden. Mange steder tillader politikere byudvikling og salg af byggegrunde til borgere på uegnede jorde. Hvordan får vi i fællesskab skabt de løsninger, der kan sikre en fornuftig byudvikling, og som kan sikre vores borgere i eksisterende boligområder?

De fremtidige løsninger skal findes i et samarbejde mellem kommune, forsyning og berørte grundejere. Modsat regnvand og havvand er der ingen, der ’ejer’ grundvandet, så hvem har ansvaret? Hvem skal finde løsningerne? Og hvem skal betale?
1. marts

Allerød
Vand i Byer

C2C CC
Vandkvalitet fra A - Åen, workshop 1
Workshoppen omhandler forurening af regnvand og recipienters følsomhed, herunder især hvordan vi i praksis kommer konstruktivt videre på baggrund af den viden, vi har i dag.

Workshoppen, der er arrangeret af Vand i Byer i samarbejde med C2C CC, vil have fokus på afdækning og afklaring af hvilke parametre der er problematiske og har betydning når der skal gives tilladelser. Derudover ønsker vi at få input til en procesbeskrivelse til faglig, skønsmæssig vurdering af regnvandsudledninger, der bl.a. sikrer overensstemmelse mellem problematiske parametre, recipientfølsomhed og valg af renseløsning, som kan anerkendes bredt i hele landet og bruges i forbindelse med sagsbehandling og ansøgninger. Sidstnævnte vil være hovedemne for en efterfølgende workshop II.
2. marts

Taastrup
FerskvandscentretGrundkursus i afløbssystemer
Få et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og få etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.
Lær om afløbssystemets funktion, vedligeholdelse og fornyelse og de mange begreber indenfor området.
Få også en introduktion til det administrative som f.eks. Spildevands- og renoveringsplaner. Desuden kommer vi rundt om nogle af klimaproblematikkerne.
Målgruppe: Nye og mindre erfarne medarbejdere indenfor afløbs-området, både ved forsyninger, kommuner og rådgivere.
5.- 6. marts
Fredericia
ATVATV Jord og grundvand Vintermøde
WORKSHOP 1
Indvindingstilladelser

WORKSHOP 2
Terrænnært grundvand

WORKSHOP 3
Grundvandsbeskyttelse - Grundlag for kommunal indsatsplanlægning – hvad byder fremtiden?

WORKSHOP 4
Volumenpumpninger på grundvand
6.-7. marts

Vejle
FerskvandscentretRegnvandsbassiner - design og godkendelse
Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.
Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.
Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.
23. + 24. april 2018
DANVAVand på og under fremtidens veje - vejafvanding og klimatilpasning
Det vådere danske klima og tendensen til flere intense nedbørshændelser giver øgede regnvandsmængder på de kommunale veje. Når regnvandet skal håndteres, berører det ofte mange interessenter og vejen har snævre rammer.

På denne konference stilles skarpt på udfordringer, løsninger og muligheder ved vejafvanding – både på og under vejen.

På konferencen får vi overblikket over de mange forskellige myndigheds- og driftsmæssige udfordringer samt muligheden for at gå i dybden med både tekniske, juridiske og økonomiske aspekter samt samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber. Der vil blive inddraget mange forskellige cases, og der er afsat tid til dialog med oplægsholdere og kollegaer fra branchen.
3. maj 2018

Skanderborg
FerskvandscentretSpildevandsplanen
Vi fokuserer på såvel de formelle rammer som de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi kikker på aktuelle udfordringer som regnvandshåndtering, klimatilpasning og vandplanarbejdet, men vi belyser også generelle problemstillinger i form af ekspropriationsgrundlag, fællesprivate anlæg, miljøvurdering, vandsektorloven osv.

Du får praktiske tips og eksempler på arbejdet med revisioner og tillæg, og på den daglige anvendelse af din spildevandsplan. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset.

Spildevandsplanen skal i dag være digital. Vi gennemgår derfor den digitale spildevandsplan, herunder håndteringen af det digitale datagrundlag. Du får også et detaljeret indblik i de værktøjer, der findes på markedet, hvis du f.eks. ønsker en dynamisk spildevandsplan, og når du skal levere data til PULS, PlansystemDK mv.
15. - 16. maj 2018
EnviNaKystbeskyttelse, spildevand og vandløb
Dette er kursus 7 ud af 10 af EnviNa og Bech-Bruuns juridiske grundkurser.

På dette modul indleder vi med en gennemgang af de centrale regler i kystbeskyttelsesloven. Kommunerne har fået ansvaret til at meddele tilladelse til kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet, og kommunerne er derfor blevet den helt centrale myndighed i forhold til både facilitering af processen og meddelelse af de relevante tilladelser. Vi sætter fokus på den seneste retspraksis på området.

Spildevandshåndtering er centralt for både borgere og virksomheder. På modulet kigger vi nærmere på de retlige rammer for meddelelse af tilladelser samt opkrævning af bidrag. Endelig kommer vi omkring miljøbeskyttelseslovens regler for etablering af LAR-anlæg, som volder problemer i praksis.

Vandløbene og vandløbsreguleringen spiller en særlig rolle på vandområdet, fordi vandløbene dels udgør egne særlige dele af det danske miljø og beskyttes som sådan, og dels skal benyttes til afledning af vand, spildevand og drænvand. Deltagerne får en gennemgang af de særlige regler på vandløbsområdet, herunder hvordan de to grundlæggende hensyn for vandløbs-reguleringen administreres i praksis .
25. oktober 2018

Nyborg
DANVADansk Vand Konference 2018
13. - 14. november 2018
Skovskolen, KU

Teknologisk Institut
Regnvandskonsulent - LAR-løsninger for professionelle
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger – både faskiner og mere grønne såsom regnbede og terrænreguleringer.

Kurset tager udgangspunkt i private haver. Det varer 4 dage og er for anlægsgartnere, autoriserede kloakmestre og andre, der gerne vil have et bredt, praksisnært kendskab til LAR, som fx landskabsarkitekter og planlæggere.

Du lærer blandt andet om:

•Forundersøgelser og lovgivning
•Dimensionering af løsninger
•Design og placering af regnvandsløsninger
•Plantevalg og vækstforhold
•Klimasikring af bygninger
•Anlægs- og driftsøkonomi

Kurset afsluttes med en gruppeeksamen. Bestået kursus giver mulighed for anvendelse af Regnvandskonsulent-titlen, som efterspørges af flere kommuner.

Kurset adresserer det stigende behov for at de professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger for borgerne. Kursisterne opnår en grundlæggende viden om hele processen fra forundersøgelser til design, anlæg samt efterfølgende drift af færdige anlæg.

Teknologisk Institut og Skovskolen har udviklet kurset, der giver dig mulighed for at rådgive om og udføre anlæg med grøn håndtering af regnvand.
14. - 15. november
26. - 27. november 2018

Taastrup og Nødebo
EnviNaEkspropriation, ledninger og veje
Dette er kursus 9 ud af 10 af EnviNa og Bech-Bruuns juridiske grundkurser.
Det er en fordel for medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger at have et indblik i de regler, der gælder for ekspropriation, ledninger og veje.

Måske overvejer kommunen at beskytte grundvandet mod bl.a. pesticider ved at udstede påbud om rådighedsindskrænkninger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1. Sådanne afgørelser kan have karakter af ekspropriation og det er nødvendigt at have et vist kendskab til reglerne, herunder muligheden for at indgå frivillige aftaler.

For så vidt angår ledninger skal kommunerne ofte forholde sig til fx forsyningsselskabers ønske om at placere ledninger på kommunale ejendomme. I den forbindelse skal man kende det såkaldte gæsteprincip og de regler, der gælder for placering og flytning af ledninger.

Medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger kan heller ikke undgå at komme i berøring med vejlovgivningen. Kursusmodulet giver en grundindføring i vejlovgivningen med særligt fokus på de områder, der er relevante for medarbejdere, der arbejder med natur- og miljøforvaltning. Et væsentligt element er vejlovgivningens regler for veje i landzone og reglerne om skiltning på vejarealer.
21. november 2018

Nyborg
FerskvandscentretKystbeskyttelse
Vi dykker ned i de aktuelle forvaltningsmæssige udfordringer ved vore kystnære områder. Hvilke rettigheder og pligter har kommunen og de kystnære borgere? Vi ser også på at alle vil bygge tæt på/ved vandet, klimaændringernes betydning, skal der kystbeskyttes overalt og hvordan, og hvordan er det med økonomi og tilskud til kystbeskyttelse?
Ad hoc
Har du rettelser eller tilføjelser til listen, så kontakt Ivar Rosendal her >